การบริการงานพิมพ์ (Print Quota)

การบริการงานพิมพ์ (Print Quota)

สำนักได้ปรับปรุงระบบงานพิมพ์ในห้องปฏิบัติการเดิม และ ระบบงานพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WPS) ให้เป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า NIDA Smart Printing System (NIDA SPS) โดยเริ่มใช้งานระบบใหม่นี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  ทั้งนี้นักศึกษาที่มีโควตางานพิมพ์เดิมอยู่ทั้ง 2 ระบบ สำนักได้ทำการรวมโควตาให้เป็นโควตาเดียวกันแล้ว

1. สามารถสั่งพิมพ์งานได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Walk-in Lab) อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9  หรือที่สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2 หรือพิมพ์โดย Notebook ส่วนตัว ที่เชื่อมต่อเครือข่าย NIDA Wireless  ทั้งนี้ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับระบบงานพิมพ์ NIDA SPS ก่อน ซึ่งสามารถ Download โปรแกรม และ คู่มือผ่านเว็บไซต์
( Download โปรแกรม และ คู่มือได้ที่นี่ )

2. สามารถไปรับงานที่สั่งพิมพ์ได้ที่เครื่องพิมพ์ ณ จุดที่ให้บริการ โดยนำบัตรนักศึกษาทาบบนเครื่องอ่านบัตร และเลือกพิมพ์งานที่ต้องการ
3. งานที่สั่งพิมพ์ จะถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หากนักศึกษาไม่ไปรับงาน  งานจะถูกลบออกจากระบบ โดยไม่ตัดโควตางานพิมพ์
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบโควตา และยกเลิกงานที่สั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเองที่หน้าจอเครื่องอ่านบัตร

การซื้อโควตางานพิมพ์
    สามารถซื้อโควตางานพิมพ์ได้ที่ Help desk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ค่าพิมพ์งาน

  • ขนาด A4 แบบขาวดำ ราคาหน้าละ 1 บาท
  • ขนาด A4 แบบสี ราคาหน้าละ 6  บาท (ให้บริการเฉพาะภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab และ สำนักบรรณสารการพัฒนา  ชั้น 2)

เครื่องให้บริการงานพิมพ์ มีทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 เครื่องให้บริการแบบ ขาว-ดำ และแบบสี
  • สำนักบรรณสารการพัฒนา  ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่องให้บริการแบบ ขาว-ดำ และ แบบสี

วันเวลาในการเปิดบริการซื้อโควตาการพิมพ์งาน ดังนี้

  • วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Loading...
Loading...