กำหนดการสอบ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2565

 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จะจัดให้มีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer   Literacy  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.การสอบชุดวิชาที่  1 Computer  Literacy   

เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concepts  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office) 

 

2.การสมัครสอบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th

โดยสำนักจะรับสมัครระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม– 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

 

4.วัน  เวลาสอบ  

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565   นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  13.30 น.


เวลาสอบ  14.00 – 16.00  น. โดยนักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา 13.30 น. สอบผ่านโปรแกรม MS Teams

 

5.ประกาศผลสอบ

          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบ สำนักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...