กำหนดการสอบ ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

 

ตามที่สถาบันได้ออกประกาศ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19) ทำให้กำหนดการสอบ ไม่เป็นไปตามกำหนดเดิมที่ประกาศไว้ นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา สำนักจึงขอประกาศกำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการสอบ ดังต่อไปนี้

๑.การสอบชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy   

เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concepts  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office) 

๒.การสมัครสอบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th

โดยสำนักจะรับสมัคร

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๔.วัน  เวลาสอบ  

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔   

นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  ๑๖.๔๕  น.
เวลาสอบ  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.  (สอบด้วยระบบ  e-Testing)

๕.ประกาศผลสอบ

          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th

                • ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

                • ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษจิกายน ๒๕๖๔

            หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบ สำนักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...