แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.docx]

แบบฟอร์มยกเลิกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.doc]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว [.pdf]

แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าอบรม/โครงการความร่วมมือ [Online]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์พิเศษ [Online]

แบบฟอร์มการขออีเมลกลางสำหรับหน่วยงานหรือหลักสูตร [Online]

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าถึงเครือข่ายสําหรับผู้ปฏิบัติงานจากภายนอก [Online]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Virtual Private Server [Online]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Domain [Online]

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านเว็บไซต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปิดรายวิชาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ [.doc]

   

 

Loading...
Loading...