การติดตั้ง VPN บน iPhone / iPad / Android

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดบริการ  VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานจาก Modem, ADSL, WiFi, 3G หรือบริการจาก ISP ต่าง ๆ จากภายนอกให้สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ได้ หรือใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของสถาบัน โดยก่อนเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ดังนี้

- นักศึกษา ใช้ NetID เพื่อเข้ารับบริการ

- อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใช้ user account เพื่อเข้ารับบริการ 

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ Help desk   (662) 727-3777

คู่มือการใช้งาน

NIDA Mobile Application

NIDA Mobile Application เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบหรือสารสนเทศต่างๆบนอุปกรณ์พกพา ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างสถาบันกับบุคลากรและนักศึกษา

 mobileApp602

บริการต่างๆสำหรับนักศึกษามีดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว
     แสดง ประวัติ ข้อมูลที่สำคัญ และสถานะต่างๆ ของนักศึกษา

  2. ส่วนงานบริการตนเองของนักศึกษา :
     ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบจองทรัพยากร

  3. ส่วนงานการแจ้งเตือนและรับข่าวสารที่สำคัญ : 
     ข้อมูลตารางกิจกรรมของสถาบัน การแจ้งเตือนสถานการณ์ สถานะของการขอเอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

*นักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ NetID เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

 Download คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

 

Install NIDA Mobile Application 

 

android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

Install > http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/android

 

ios

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

Install > http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/ios 

 

 Download คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

 

หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 โทร. (662) 727-3777

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน
วันเวลาที่เปิดให้บริการ

ห้อง ที่ตั้ง วัน-เวลาให้บริการ
LAB 1 (walk-in) อาคารสยามบรมกุราชกุมารี ชั้น 9

จันทร์ - ศุกร์

08.30 - 18.30
LAB 2
LAB 3

เสาร์ - อาทิตย์

08.30 - 17.30

LAB 4 ชั้น 10

 

 

นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้โดย log in ด้วยNetID  ที่ได้รับ  (@stu.nida.ac.th)

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้องปฏิบัติการอนุญาตให้บันทึกข้อมูลไว้ได้เพียง ชั่วคราวเท่านั้น จึงขอแนะนำให้นักศึกษานำสื่อบันทึกข้อมูลมาด้วย ห้องปฏิบัติการมีไว้เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษา ตลอดจนการทำรายงานประกอบการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อการอื่น รวมถึงกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

หากพบว่ามีการใช้ คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการอีกต่อไป

 

ประกาศ : นโยบายและแนวปฏิบัติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการขอติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Learning System

ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System)

เป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ซึ่งประกอบด้วย แผนการสอน สื่อประกอบการเรียน การบ้าน  แบบทดสอบ  และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของตนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

LINK : http://lms.nida.ac.th

 

สอบจัดระดับความรู้การใช้คอมพิวเตอร์

การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติของสถาบัน หมายถึง  การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์(e-Testing)  ตามชุดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  ลงวันที่ 23 เมษายน 2551  กำหนดไว้ดังนี้

1) ชุดวิชาที่ 1  Computer Literacy  มีเนื้อหาประกอบด้วย Basic Concept of IT, Word processing, Spreadsheets, Presentation, Internet & E-mail กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบชุดวิชาที่ 1 ให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบจนกว่าจะสอบผ่าน และเสียค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งต่อไป  ซึ่งผลการสอบดังกล่าวจะบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา  

2) ชุดวิชาที่ 2 Computer Competency แบ่งการทดสอบเป็นรายวิชาจำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย 

a.  Word processing

b.  Presentation

c.  Internet & E-mail  

3) ชุดวิชาที่ 3 Computer Proficiency  แบ่งการทดสอบเป็นรายวิชา จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย 

a.Spreadsheets

b. Database

c. Information System 

การทดสอบชุดวิชาที่ 2 และ 3 เป็นไปตามความสมัครใจ โดยผู้สมัครจะสมัครสอบชุดวิชาที่ 2 จะต้องสอบผ่านชุดวิชาที่ 1 ก่อน และผู้ที่จะสมัครสอบชุดวิชาที่ 3 จะต้องสอบผ่านชุดวิชาที่ 2 ก่อน เมื่อนักศึกษาสอบผ่านในชุดวิชาใดจะได้รับใบรับรองผลสำหรับการสอบของชุดวิชานั้น 

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครสอบจัดระดับ

นักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติของสถาบันทุกคนจะต้องผ่านการสอบจัดระดับก่อนการสำเร็จ

การศึกษา ซึ่งการสอบจัดระดับมีความสอดคล้องกับการสอบประมวลความรู้ของแต่ละคณะ โดยแต่ละคณะมีหลักเกณฑ์เข้ารับการสอบแตกต่างกัน  สรุปได้ดังนี้

1) นักศึกษาที่สอบจัดระดับฯ  ไม่ผ่าน  สามารถสอบประมวลความรู้ได้  มีจำนวน  5 คณะ คือ    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   คณะภาษาและการสื่อสาร  และคณะการจัดการการท่องเที่ยว

2) นักศึกษาที่สอบจัดระดับฯ ไม่ผ่าน ไม่สามารถสอบประมวลความรู้ได้ จำนวน 2 คณะ  คือ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  และคณะนิติศาสตร์

ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาบางรายที่ผ่านการเรียนครบถ้วนทุกรายวิชาในหลักสูตรแล้วและกำลังจะจบการศึกษาแต่ยังมีผลการสอบจัดระดับฯ “ไม่ผ่าน” จึงทำให้ไม่สามารถสอบประมวลความรู้ได้ หรือไม่สามารถจบการศึกษาได้  เพื่อประโยชน์และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสอบกรณีพิเศษ  ดังนี้

(1)  นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้  

(2) นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบการสอบจัดระดับความรู้ฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

(3) เกณฑ์การคิดคะแนนผ่านในการจัดสอบกรณีพิเศษแต่ละครั้ง  ให้นำคะแนนผ่านของการสอบย้อนหลังจำนวน 3 ครั้ง มาหาค่าเฉลี่ย  เพื่อให้เป็นเกณฑ์คะแนนผ่าน   

(4) นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษผ่านคณะ  เมื่อคณะตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามข้อ (1) แล้วจึงทำบันทึกแจ้งรายชื่อไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการ

 

หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้น

สถาบันได้มีประกาศสถาบันเรื่อง หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแยกประเภทนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศของสถาบัน

1) หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 

คือนักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ซึ่งศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553   ดังนี้  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริการความเสี่ยง

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ

2) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้  จะได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์   โดยมีเงื่อนไขตามประกาศสถาบันฯ คือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ หรือ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผ่านการสอบเทียบวิชา ตามหลักสูตร ต่อไปนี้  เป็นไปตามประกาศสถาบัน ลงวันที่ 22 มกราคม 2552  มีดังนี้  

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

• หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเฉพาะนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2552

 

 

 

สถิติจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบจัดระดับฯและการเรียนเสริม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จน ถึงปัจจุบัน รวม 7 ปี  จำนวน 30 ครั้ง  โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอบรวมทั้งสิ้น 2,538 คน  ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 2,100 คน และมีนักศึกษาได้เข้าเรียนเสริมที่สำนักจัดขึ้น จำนวน 1,083 คน

 

 

 

Smart Printing Systems (SPS)

การบริการงานพิมพ์ (Print Quota)

สำนักได้ปรับปรุงระบบงานพิมพ์ในห้องปฏิบัติการเดิม และ ระบบงานพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WPS) ให้เป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า NIDA Smart Printing System (NIDA SPS) โดยเริ่มใช้งานระบบใหม่นี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  ทั้งนี้นักศึกษาที่มีโควตางานพิมพ์เดิมอยู่ทั้ง 2 ระบบ สำนักได้ทำการรวมโควตาให้เป็นโควตาเดียวกันแล้ว

1. สามารถสั่งพิมพ์งานได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Walk-in Lab) อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9  หรือที่สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2 หรือพิมพ์โดย Notebook ส่วนตัว ที่เชื่อมต่อเครือข่าย NIDA Wireless  ทั้งนี้ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับระบบงานพิมพ์ NIDA SPS ก่อน ซึ่งสามารถ Download โปรแกรม และ คู่มือผ่านเว็บไซต์
Download โปรแกรม และ คู่มือได้ที่นี่ )

Kiosk350

2. สามารถไปรับงานที่สั่งพิมพ์ได้ที่เครื่องพิมพ์ ณ จุดที่ให้บริการ โดยนำบัตรนักศึกษาทาบบนเครื่องอ่านบัตร และเลือกพิมพ์งานที่ต้องการ
3. งานที่สั่งพิมพ์ จะถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หากนักศึกษาไม่ไปรับงาน  งานจะถูกลบออกจากระบบ โดยไม่ตัดโควตางานพิมพ์
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบโควตา และยกเลิกงานที่สั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเองที่หน้าจอเครื่องอ่านบัตร

การซื้อโควตางานพิมพ์
    สามารถซื้อโควตางานพิมพ์ได้ที่ Help desk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ค่าพิมพ์งาน

 • ขนาด A4 แบบขาวดำ ราคาหน้าละ 1 บาท
 • ขนาด A4 แบบสี ราคาหน้าละ 6  บาท (ให้บริการเฉพาะภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab และ สำนักบรรณสารการพัฒนา  ชั้น 2)

เครื่องให้บริการงานพิมพ์ มีทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 เครื่องให้บริการแบบ ขาว-ดำ และแบบสี
 • สำนักบรรณสารการพัฒนา  ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่องให้บริการแบบ ขาว-ดำ และ แบบสี
 • ตู้ KIOSK จำนวน  2 ตู้ คือ ชั้น L ห้อง Common Room  อาคารนวมินทราธิราช และ ชั้น 1 ห้อง Common Room อาคารสยามบรมราชกุมารี ให้บริการแบบ ขาว-ดำ

วันเวลาในการเปิดบริการซื้อโควตาการพิมพ์งาน ดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 19.00 น.
 • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

redesign

ประชาสัมพันธ์ "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน"

จากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link >>> https://www.nbtc.go.th/

download คู่มือ-Cyber-Security-สำหรับประชาชน

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

  

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ?

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน แต่สามารถจำข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะที่ขอ NetID ได้ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านทางเว็บไซต์ ที่นี่  หากจำข้อมูลไม่ได้ให้ติดต่องาน HelpDesk โทร. 02-727-3777-8

   

ยังไม่มี NetID ขอได้อย่างไร ?

ขอผ่านเว็บไซต์ ที่นี่ ทั้งนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคนั้นและได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอเพียงครั้งเดียวและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

   

เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ SSL VPN ?

ใช้เมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุด เมื่ออยู่นอกเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น

   

ก่อนการใช้งาน SSL VPN ต้องทำอย่างไร ?

กรณีนักศึกษาต้องใช้ NetID ส่วน เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ ใช้ email @nida.ac.th เพื่อเข้าใช้งาน VPNเข้าไปที่ URL https://vpn.nida.ac.th

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ SSL VPN ศึกษาได้จาก http://itc.nida.ac.th ที่เมนู “บริการสำหรับนักศึกษา” หัวข้อ “ SSL VPN”

   

สามารถใช้ SSL VPN บน IPhone/IPAD ได้หรือไม่ ?

ยังไม่สามารถใช้งาน SSL VPN ผ่านทาง IPhone/IPAD เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการของ IPhone/IPAD ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม JAVA Runtime Environment (JRE) ได้

 

NetID

 

ทำไมต้องมี NetID ?

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำเป็นต้องมี NetID ก็เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
• สามารถเข้า webmail ของนักศึกษา (https://grads.nida.ac.th) ได้
• สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบันได้
• สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Lab Walk-in) ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 ได้
• สามารถพิมพ์งานโดยผ่านระบบ Smart Printing
• สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารการพัฒนาได้

 

การลงทะเบียนสมัคร NetID หากระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร ?

ให้นักศึกษาติดต่อ Helpdesk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือ โทร. 0-2727-3777 เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหากพบว่าข้อมูลในระบบขอ NetID ไม่ถูกต้องขอให้นักศึกษาติดต่อที่กองบริการการศึกษา เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษารอประมาณ 1 ชม. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งจากระบบทะเบียนนักศึกษามายังระบบขอ NetID แล้วถึงจะสมัคร NetID ได้

 

หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?

ไปที่ https://portal.nida.ac.th/ua/user_pwd_chng.htmเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านโดยระบุข้อมูลสำหรับตรวจสอบและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

 

ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ...หากลืมคำถามที่ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน จะทำอย่างไร ?

ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อที่ Helpdesk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อสอบถามคำถามสำหรับที่เปลี่ยนรหัสผ่านที่เคยกำหนดไว้

 

NetID ของนักศึกษาใช้ได้ถึงเมื่อไร และหากต้องการใช้ต่อต้องทำอย่างไร ?

•  นักศึกษาสามารถใช้ NetID ได้จนถึงวันที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการลาออก หรือการให้ออก  เป็นต้น 
•  หากต้องการต่ออายุ NetID ให้ติดต่อที่สำนักบรรณสารเพื่อการพัฒนาและชำระเงิน 2,000 บาทต่อปี  โดยจะสามารถใช้บริการของห้องสมุด  บริการ Wi-Fi และ บริการ webmail ของสถาบันได้เท่านั้น

 

หากเป็นศิษย์เก่าที่ไม่เคยมี NetID และต้องการขอใช้งาน NetID จะต้องทำอย่างไร และใช้บริการใดได้บ้าง ?

ให้ศิษย์เก่าติดต่อที่สำนักบรรณสารเพื่อการพัฒนาและชำระเงิน 2,000 บาทต่อปี โดยจะสามารถใช้บริการของห้องสมุด บริการ Wi-Fi และ บริการ webmail ของสถาบันได้เท่านั้น เช่นกัน

 

สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม

   

JA Fixel Template

New Music USA was formed by the merger of the American Music Center and Meet The Composer, two organizations with decades of experience serving the needs of the new music community. On November 8, 2011, their merger was completed and New Music USA was created to strengthen and grow the new music community.

New Music USA approached us with the task of bringing their look into the 21st century. We then applied the brand to its online presence, building a fully responsive WordPress-based website that showcases musician stories and makes it easy for donors to give online.

The website was featured on various design showcase sites and was an Awwwards Site of the Day in October 2012.

Services

 • Branding
 • Website design
 • Website development
 • Client training
Visit Site

Homepage


Responsive

การสั่งพิมพ์งานผ่าน Notebook

ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าท่านได้ติดตั้งโปรแกรม install step 1.exe , install step 2.exe และ Add Printer มาเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียน @ grads และมีโควต้าสำหรับการสั่งพิมพ์ หากได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นมาแล้ว ก็สามารถสั่งพิมพ์โดยขั้นตอนดังนี้

 

  01  เลือกงานที่ต้องการสั่งพิมพ์

 

  02  เลือกเครื่องพิมพ์ NIDA WPS PRINTING

 

  03  มี Pop Up แสดงขึ้นมา เพื่อให้กรอก User Logon ผู้ที่จะพิมพ์งาน เช่น simula.a (ไม่ใส่ @grads)

  04  คลิก OK

 

  05  ไปที่ตู้ KIOSK เพื่อรับงานที่สั่งพิมพ์

 

 

id

Mention ninth fly considerably handed

New Music USA was formed by the merger of the American Music Center and Meet The Composer, two organizations with decades of experience serving the needs of the new music community. On November 8, 2011, their merger was completed and New Music USA was created to strengthen and grow the new music community.

New Music USA approached us with the task of bringing their look into the 21st century. We then applied the brand to its online presence, building a fully responsive WordPress-based website that showcases musician stories and makes it easy for donors to give online.

The website was featured on various design showcase sites and was an Awwwards Site of the Day in October 2012.

Democracy automobiles fled emergency

New Music USA was formed by the merger of the American Music Center and Meet The Composer, two organizations with decades of experience serving the needs of the new music community. On November 8, 2011, their merger was completed and New Music USA was created to strengthen and grow the new music community.

New Music USA approached us with the task of bringing their look into the 21st century. We then applied the brand to its online presence, building a fully responsive WordPress-based website that showcases musician stories and makes it easy for donors to give online.

The website was featured on various design showcase sites and was an Awwwards Site of the Day in October 2012.

Nibh Vestibulum eu pretium nascetur Nullam

New Music USA was formed by the merger of the American Music Center and Meet The Composer, two organizations with decades of experience serving the needs of the new music community. On November 8, 2011, their merger was completed and New Music USA was created to strengthen and grow the new music community.

New Music USA approached us with the task of bringing their look into the 21st century. We then applied the brand to its online presence, building a fully responsive WordPress-based website that showcases musician stories and makes it easy for donors to give online.

The website was featured on various design showcase sites and was an Awwwards Site of the Day in October 2012.

Compete Theories Jungle Oblgations 2

New Music USA was formed by the merger of the American Music Center and Meet The Composer, two organizations with decades of experience serving the needs of the new music community. On November 8, 2011, their merger was completed and New Music USA was created to strengthen and grow the new music community.

New Music USA approached us with the task of bringing their look into the 21st century. We then applied the brand to its online presence, building a fully responsive WordPress-based website that showcases musician stories and makes it easy for donors to give online.

The website was featured on various design showcase sites and was an Awwwards Site of the Day in October 2012.

Lacinia hendrerit purus molestie Suspendisse eget nibh Vestibulum A sit sem vel quis leo fringilla felis Phasellus nulla non Duis pretium quam Morbi in vel Morbi urna risus. Laoreet dignissim pulvinar Suspendisse volutpat orci

iNews #11

Loading...
Loading...