สามารถแบ่งกลุ่มของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1.    ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสำนักงานและการบริหาร  มีดังนี้ 

1.1    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการคลังและบุคลากร  ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่  ระบบงบประมาณ, ระบบบัญชีและการเงิน, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบพัสดุและครุภัณฑ์, ระบบบุคลากร และระบบเงินเดือน   ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน  และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

1.2    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document : e-DOC)  เป็นระบบที่ใช้ในการรับ ส่ง และเวียนเอกสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน  เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบ  เนื่องจากสามารถส่งและรับหนังสือผ่านระบบ  โดยเฉพาะการเวียนหนังสือไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ และลดเวลาในการส่งหนังสือ  รวมทั้งข้อมูลการรับส่งเอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

1.3    ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System : ERS) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรของสถาบัน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบริการด้านกีฬา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอใช้ การอนุมัติการใช้งาน การจัดห้องเรียนโดยอัตโนมัติและการติดตามผลการใช้งานทรัพยากร รวมทั้งการจัดทำรายงานต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาใช้บริการ  

1.4    ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้งานทรัพยากร (Attendance Tracking System : ATS)  เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิดการใช้งานทรัพยากรที่คุ้มค่า และบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  ทั้งยังจะช่วยในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย   โดยระบบจะใช้ในการติดตามการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบุคลากรในสถาบันว่ามีการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด  ในส่วนของนักศึกษาจะนำมาใช้ในการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษา  และในส่วนของบุคลากรสามารถใช้ในการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม  การประชุมและงานสัมมนาต่าง ๆ ได้ 

1.5    ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ  (Project and Budget Management System : PBS)    เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินการด้านงบประมาณตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของโครงการ  และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานข้อมูลสามารถทราบถึงสถานะของโครงการได้ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด  ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเท่าไหร่  การดำเนินการบรรลุผลมากน้อยเพียงใด  

1.6    ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  (Human Resource Information System : HRIS) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านงานบริหารงานบุคคล  โดยบุคลากรสถาบันสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองผ่านระบบแทนการส่งกระดาษแบบเดิม  และผู้ประเมินสามารถทำการประเมินผ่านระบบได้เช่นกัน  ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ระบบยังสามารถแจ้งเตือนกรณีบุคลากรครบกำหนดที่จะสามารถขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อีกด้วย  ระบบประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

           1.6.1    การประเมินภาระงานทางวิชาการ

           1.6.2    การประเมินสมรรถนะ

           1.6.3    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

           1.6.4    ความก้าวหน้าในอาชีพ

1.7    ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System : SMS) เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน  รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของตัวชี้วัดสถาบัน ตัวชี้วัด สงป. ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และตัวชี้วัด สมศ. เพื่อให้สอดรับกับงานประกันคุณภาพของสถาบัน 

1.8 ระบบฝึกอบรม (Training Management System : TMS) เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว โดยสามารถจัดการในทุกกระบวนการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบัน การรับสมัคร ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนฝึกอบรม การชำระเงิน การประเมินผล การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรฝึกอบรม จนถึงการติดตามส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เรียนผ่านระบบลงทะเบียน

1.9 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System : RMS) พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ซึ่งรองรับกระบวนการทำงานของการพิจารณาให้ทุนงานวิจัยต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการให้นักวิจัยยื่นข้อเสนองานวิจัย การติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย รวมถึงการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยแล้ว ทั้งนี้ระบบจะเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ : NRMS) ได้ 

 

2.    ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหารและการประกันคุณภาพสถาบัน มีดังนี้

2.1    ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการทำรายงานแก่ผู้บริหาร  โดยการทำงานของระบบจะแยกออกจากระบบปฏิบัติงาน (TPS)  ซึ่งระบบนี้ มีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) ระบบบริการการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ (NIDA QAIS)  นำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และมีเครื่องมือในการจัดทำรายงานต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Decision Support System) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบมาช่วยในการบริหารงานสถาบันต่อไป  โดยคลังข้อมูลที่มีในปัจจุบัน มีดังนี้

           2.1.1    คลังข้อมูลด้านงบประมาณ

           2.1.2    คลังข้อมูลด้านบัญชีการเงิน

           2.1.3    คลังข้อมูลด้านบุคลากร

           2.1.4    คลังข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ

           2.1.5    คลังข้อมูลนักศึกษา

           2.1.6    คลังข้อมูลผู้สมัคร

2.2    ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ(Quality Assurance Information System : QAIS) เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ  บุคลากรของสถาบัน   ข้อมูลด้านการเรียน การสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ผลงานวิจัย  กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน  และยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (MIS) การเชื่อมโยงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์จากระบบบริการการศึกษา 

3.    ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน  มีดังนี้

3.1    ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบที่ใช้เพื่องานบริการการศึกษา ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบรับสมัคร  ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบทุนการศึกษา โดยปัจจุบันระบบรับสมัครและระบบลงทะเบียนได้มีการทำเป็นลักษณะออนไลน์  เพื่อให้ผู้สมัครและนักศึกษาสามารถดำเนินการได้เอง

3.2    ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้เกิดความสะดวกกับผู้เข้าสอบและทราบผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ และการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

3.3    ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นระบบที่ใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดทำรายวิชา  นำขึ้นระบบเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาด้วยตนเองได้  นอกจากนี้ในระบบยังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย

3.4    ระบบประเมินผลการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (EVS) เป็นระบบที่ใช้ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน  โดยนักศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลการประเมินด้วยตนเอง  ทำให้สถาบันและอาจารย์ผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ 

3.5 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualifications Framework : TQF) เป็นระบบบริหารจัดการงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลักสูตร งานวิชาการคณะ ตลอดจนอาจารย์ประจำวิชา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างมคอ. ตามรูปแบบต่างๆ และติดตามการบันทึกข้อมูลได้ ตลอดจนการจัดพิมพ์รายงานของระบบ ทั้งนี้ระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาของกองบริการการศึกษา ส่งผลให้มีการบริการข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3.6 ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (i-Thesis) เป็นระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยสถาบันจะได้รับข้อมูลโครงร่างผ่านระบบ ซึ่งไม่ต้องอาศัยกระบวนการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงช่วยให้กระบวนการส่งวิทยานิพนธ์มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

4.    ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

4.1    ระบบสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใช้ในการออกรายงานสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อดูความถี่ในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ว่าใช้งานช่วงเวลาไหน มากน้อยเพียงใด  เพื่อประเมินความพอเพียงของทรัพยากรว่าเหมาะสมหรือไม่  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากรของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4.2    ระบบโควตาการพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และระบบโควตาการพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย  เป็นระบบที่ให้บริการด้านการพิมพ์งานของนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาสามารถซื้อโควตาเพื่อพิมพ์งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์จากเครื่องของตนเองผ่านเครือข่ายไร้สายได้

 

5.    ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่

5.1 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าของสถาบัน ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทำให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 

Loading...
Loading...