พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับมหาวิทยาลัย ๑๐ หน่วยงาน ในการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าถึงข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการงานด้านนิติบัญญัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมพิธี ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=4303#.VZDPRFIXXQJ
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000058207

07022557-mou-true-2

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

07022557-mou-true-3

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

07022557-mou-true-4

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

Loading...
Loading...