พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระบบห้องสมุดและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันที่ 8 กันยายน 2554

รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 สถาบัน  แถลงการณ์ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

utcc01

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

utcc02

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc03

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc04

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc06

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc07

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc08

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

utcc09

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Loading...
Loading...