บุคลากร

   

 

   ผู้บริหารสำนัก  
     
  deputy_director

อ.ดร. บงกช เจนจรัสสกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

โทรศัพท์:   02-727-3260

โทรสาร :   02-374-6622

 

 

     
 

อรวรรณ สุขยานี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนัก
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3247

โทรสาร :     02-374-6622

ได้รับรับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม”

     
     

 

 

  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน  
     
 

กสิมา  คิ้วเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                      
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3783

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

อัจฉราพร  สาระบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3791

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

เสริมศักดิ์  สุนทรศัพท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3774

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

สุรพงษ์  เนาวเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3774

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

ณัฐเศรษฐ์  ศักดิ์ศุภนรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3262

โทรสาร :     02-374-6622

 

     

 

  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
     
 

คณิตรา  แสงเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3256

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

กฤตภาส  โกศลทวิชากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3790

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ภิญโญ  เกิดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3793

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ชนัญญา  สารใจคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3267

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

คณาธิศ    รตโนภาส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3265

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
  bank02

ยศพนธ์    ธรรมรงค์รักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3267

โทรสาร :     02-374-6622

 

     

 

  กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  
     
 

วรวุฒิ  แสงเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                          
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3789

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ชิดชัย  บุตแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3791

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

ธวัชชัย  กาวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3776

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

อารี  หวังปัญญา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3776

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
     

 

  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     
 

กฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ     
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3781

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
     
"

อัจฉริยา เปรมเล็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                           
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3257

โทรสาร :     02-374-6622

     
     
 

วิไลรัตน์ เชวงกฤตยานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ     
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3792

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     

 

  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
     
     
     
 

สุภักตรา  เส็งหะพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3250

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
  suchada02

สุชาดา บินยูซบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3248

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
  กลุ่มงานแผนและพัฒนา  
     
 

                            
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  

โทรศัพท์:  

โทรสาร :     

 

 

     

 

  กลุ่มงานบริหารและธุรการ  
     
 

ประภาพรรณ  มานิตสุภวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                            
••••••••••••••••••••••••••••••••••


e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3253

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

สุกัญญา    แจ่มแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

วิภาพร   พรมเมือง
พนักงานสถานที่   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 
ศรายุทธ  เอี่ยมสมบัติ
พนักงานสถานที่
••••••••••••••••••••••••••••••••••


โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 
 
Loading...
Loading...