NIDA e-Thesis

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA e-Thesis)

 02 final

 

NIDA  e-Thesis คือ ระบบกำหนดกรอบการเขียนและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริหารจัดการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก

ระบบ NIDA  e-Thesis ยังช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อการลอกเลียนหรือลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ำยคลึงของวิทยานิพนธ์และเอกสารที่อยู่ในคลังข้อมูล ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการตรวจสอบ และจะตรวจสอบทุกเวอร์ชันของไฟล์โครงร่างวิทยำนิพนธ์และร่าง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษำได้ส่งเข้าสู่ระบบ (submit)

 

 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน ระบบ NIDA E-THESIS ได้จาก https://ethesis.nida.ac.th/

Login เข้าใช้งานระบบ NIDA  e-Thesis  โดยใช้ NetID ตัวอย่าง เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักศึกษาสามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งานและเทมเพลทสไตล์สำหรับการพิมพ์เนื้อหาใน MS Word ได้ดังนี้  

pdfคู่มือ NIDA e-Thesis (.pdf)

pdfคู่มือ ขั้นตอนการนำเข้าสไตล์ (.pdf)

คู่มือ การลบ และติดตั้ง GMS Add-in ใหม่

pdfStyle for Microsoft Word(TH)

pdfStyle for Microsoft Word(EN)

 

 สามารถ Download คู่มือเพิ่มเติมได้ที่ https://ethesis.nida.ac.th/ ในเมนู Tutorials

 

 VDO แนะนำการใช้งาน e-Thesis

 

NIDA e-Thesis บริการสำหรับผู้ที่ทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 ปฏิทินการให้บริการคำปรึกษา ระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. บริการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ e-Thesis 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ ด้วยระบบ e-thesis 
ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยเปิดให้บริการ ดังนี้  
    - ทุกวันอังคารและศุกร์  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เป็นต้นไป
    - วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน  เวลา 10.00 - 16.00 น. เริ่มให้บริการในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
 *** วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามปฏิทินการเปิดให้บริการ ประจำแต่ละเดือน***

2. บริการจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Thesis  
Thesis ในส่วนของการอบรมการใช้งานระบบ e-Thesis จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (กุมภาพันธ์ และ กันยายน)

 * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม รอบวันที่ 14 กันยายน 2563

 

Loading...
Loading...