ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy (กรณีพิเศษ)

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
๕๔๑๑๙๑๑๐๑๔ นายปราโมทย์  สุวรรณแก้ว ผ่าน
Loading...
Loading...