ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

1

5810112007

นายฉัตรไชย  บุญฤดี

ผ่าน

2

5810112005

นายดำรงค์  ใสภิรมย์

ผ่าน

3

5810112006

นายนิติธร  ครุทบางยาง

ผ่าน

4

5710111013

นางสาวอัจฉรา  สามพ่วงบุญ

ผ่าน

5

5810111021

นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุ้ม

ผ่าน

6

5810111039

พระมหาเดชชาติ  ญาณเมธี (เค็งชัยภูมิ)

ไม่ผ่าน

7

5810111018

สามเณรณรงค์ฤทธิ์  เกษมจิต

ไม่ผ่าน

8

5720313020

นางสาวดวงฤทัย  งามศิริจิตต์

ผ่าน

9

5720313016

นางสาวอุไรวรรณ  สมุทรอัษฎงค์

ผ่าน

10

5620313024

นายธีระนัย  เรืองศรี

ผ่าน

11

5620313019

นางสาวปาจรีย์  วิวัฒนวรเศรษฐ์

ผ่าน

12

5720313014

นายผดล  เลขะกุล

ผ่าน

13

5620313003

นางสาวมัลลิกา  ปวะบุตร

ผ่าน

14

5710312009

นางสาวฐิติพร  มงคลชู

ผ่าน

15

5720313013

นางสาวกิตดาพร  เณรยอด

ผ่าน

16

5710312032

นางสาวอรพรรณ  บัวอิ่น

ผ่าน

17

5620313030

นางสาวกัญญาณัฐ  เทกมล

ผ่าน

18

5720313015

นางสาวนฤมล  ชูภู่

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

19

5710311002

นางสาวณัฐฐา  ศิริลาภ

ผ่าน

20

5720313004

นายอำนวย  แซ่เตีย

ผ่าน

21

5520312025

นางสาวสุนิดา  เหล่าพูลสุข

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

22

5620513004

นายทัตดนัย  คุ้มครอง

ผ่าน

23

5610511004

นางสาวภัทรภร  สุวรรณจินดา

ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยามนุษย์

24

5420617006

นางสาวเอมอร  นาคะเกษียร

ผ่าน

25

5710611012

นายอนุวัต  ปูทอง

ผ่าน

26

5710611014

นายธนินท์รัฐ  ประสารชัยมนตรี

ผ่าน

27

5710611002

นางสาวแก้วตา  บุตรเนียม

ผ่าน

28

5710611007

นายอิทธิฤทธิ์  สิทธิ์ทองหลาง

ผ่าน

29

5710611017

นางสาวรวิสรา  สุวรรณบุผา

ผ่าน

30

5720611016

นางสาวพิชชาภร  จวงวาณิชย์

ผ่าน

31

5720617005

นางสาวฐานิตา  จึงหิรัญกุล

ผ่าน

32

5710611004

นางสาวนัชพิมพ์  เอกธรรมสิริ

ผ่าน

33

5720617003

นางสาวกัลยกร  สุวรรณศรีสุข

ผ่าน

34

5720611005

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสรีย์  เพชรโรจนกิตติ์

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

35

5810811002

MissSuprawee  Mekrungruangkul

ผ่าน

36

5810815005

นางสาวรัชกร  มะยุรา

ผ่าน

37

5810811008

Mr.Perapong  Suaykratok

ผ่าน

38

5720816001

นางสาวชนาภา  เมืองงามสมบูรณ์

ผ่าน

39

5620815004

นายรชานนท์  ธนรัช

ผ่าน

40

5810815006

นางสาวกานต์สุรางค์  เกิดสำอางค์

ผ่าน

41

5810811009

MissNeeranuit  Traijakvanich

ผ่าน

42

5810815003

นางสาววิรังรอง  สุจิตพันธ์

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

43

5711811020

นายณพล  ผลากรกุล

ผ่าน

44

5711811023

นายนรภัทร  ต่อเจริญ

ผ่าน

45

5621811019

นางสาวสุรีย์มาศ  กลิ่นสมร

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

46

5621911008

นางสาวหงส์ลฎา  เครือหงษ์

ผ่าน

47

5721911013

นางสาวพัชราวดี  วุ้นสีแซง

ผ่าน

48

5721911014

นางสาววิชชุตา  สุขสาคร

ผ่าน

49

5621911003

นางสาวปิยะพร  ยุพา

ผ่าน

50

5521911017

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิตารีย์  ฐิติสุวรรณกุล

ผ่าน

51

5611914002

นางสาวมัณฑิตา  โฉมศรี

ผ่าน

52

5721911011

นางสาววราภรณ์  น้าประเสริฐ

ผ่าน

53

5611911005

นางสาวเอกอนงค์  พรหมถาวร

ผ่าน

54

5611911029

นางสาววริษฐา  โพธิ์ทอง

ผ่าน

55

5721911002

นางสาวปภาณิน  สุขสืบนุช

ผ่าน

56

5621911014

นางสาวนิสิตา  สุขสถิตย์

ผ่าน

57

5621911009

นางสาววรวรรณ  เกตุสุรินทร์

ไม่ผ่าน

58

5611911022

นายทัตตนันท์  คงลำธาร

ไม่ผ่าน

59

5521911018

นางสาวกรวิการ์  นามพรม

ไม่ผ่าน

60

5721911009

นายพลกฤต  มณีพร

ไม่ผ่าน

61

5721911004

นางสาววราภรณ์  มูสิกะ

ไม่ผ่าน

       
Loading...
Loading...