ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2556

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556

pdfดาว์นโหลดประกาศ

อนึ่ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดให้มีการเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบและผู้สนใจ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th บอร์ดหน้าอาคารนิด้าสัมพันธ์ และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3248 ต่อไป

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

1

5210112037

อัฟนัน วาโซะ

ผ่าน

2

5310111065

ปวริศร์ ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

ไม่ผ่าน

3

5510111011

วันทนีย์ โดษะนันทน์

ไม่ผ่าน

4

5510111017

โภคิน ชูเชื้อ

ผ่าน

5

5510111020

ฝ้ายคำ แก้วอินทร์

ผ่าน

6

5510111026

แสงอรุณ เรืองวงค์

ไม่ผ่าน

7

5510111033

บุษญา แก้วสีโท

ผ่าน

8

5510111040

ฐาปนัท ภู่กิตติพันธุ์

ผ่าน

9

5510111051

ณัฐชัย ชินอรรถพร

ผ่าน

10

5510111065

วรรณพงษ์ โมราราย

ผ่าน

11

5610111020

ปิยนุช บวรวงศ์ดิลก

ผ่าน

12

5610111026

สาธิตา บัณฑิตนันทิ

ผ่าน

13

5610111033

กนกวรรณ สังข์วิลัย

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

14

5510311006

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น

ผ่าน

15

5510311013

รัตนา ยิ่งดี

ผ่าน

16

5510312029

พจนพร เมืองภักดี

ผ่าน

17

5520313001

เวสารัช จรัสวรวุฒิกุล

ผ่าน

18

5520313005

ณัฎฐ์สุภานัน สุพัทธนะ

ผ่าน

19

5520313007

นิภารัตน์ จองลิขิต

ผ่าน

20

5520313009

เสริมพงษ์ พีรพัฒน์ดิษฐ์

ผ่าน

21

5520313012

ลดาวัลย์ อินทรสังขนาวิน

ผ่าน

22

5520313013

พัชรินทร์ ชาแสน

ผ่าน

23

5520313015

ชนาพล บริบูรณ์ทรัพย์

ผ่าน

24

5520313018

ธันยพร ใสสะอาด

ไม่ผ่าน

25

5520313019

นิรมล อาริยโชคชัย

ผ่าน

26

5520313023

สิงหา พงศ์ศศิธร

ไม่ผ่าน

27

5610312001

โยธิน สุประไตร

ผ่าน

28

5610312002

เติมทรัพย์ เพ็งแพ่ง

ผ่าน

29

5610312004

พุทธิพงษ์ นิยมกิจ

ผ่าน

30

5610312017

ณรงค์ เจตนาวิชโมกข์

ผ่าน

31

5610312018

ชยุตม์ สดประเสริฐ

ผ่าน

32

5610312025

เจษฎา ไตรประคอง

ผ่าน

33

5610312028

เจษฎา เจริญจารุวงศ์

ผ่าน

34

5620313001

ธัญธร วรรณบุตร

ผ่าน

35

5620313011

อดิษฐ์ สงวนวงษ์ทอง

ผ่าน

36

5620313015

นุอมาน ภาลวัน

ผ่าน

37

5620313018

กิตติบดี ปัทมเรขา

ผ่าน

38

5620313023

ธนัญญา ธนากาญจนอนันต์

ผ่าน

39

5620313025

สายสิทธิ์ ภูริพันธุ์

ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

40

5610511003

ลิสา ใจสะอาด

ไม่ผ่าน

41

5610511004

ภัทรภร สุวรรณจินดา

ไม่ผ่าน

42

5610511005

ยอด ชยวํงโส (อุเทศนันทน์)

ผ่าน

43

5610511007

เนาวรัตน์ สว่างศรี

ผ่าน

44

5610511010

ศศิวิมล คงเถื่อน

ไม่ผ่าน

45

5610511011

น้ำเพชร อัศวงค์

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

46

5420611014

ปรารถนา จันทร์ศรีสัตนา

ผ่าน

47

5510611001

รพีภัทร วชิรปญโญ (เปาวะนา)

ไม่ผ่าน

48

5510611020

พิมพ์ริสา โอวริทธิ์กุล

ผ่าน

49

5510617002

นันทิดา แก้วทอง

ผ่าน

50

5520611001

พิมชนก โง๊ะบุดดา

ผ่าน

51

5520611010

จิรัฏฐ์ วิธานวัฒนา

ผ่าน

52

5520611016

ปฏิญญา ศรีสุข

ผ่าน

53

5520611017

ณัฐฐา อาษาพร

ผ่าน

54

5520611030

นิตยา งานไว

ผ่าน

55

5620617001

วันวิสา กันจินะ

ผ่าน

56

5620617002

พันธกิจ ท้าวทอง

ผ่าน

57

5620617003

วลันธร โมกศรี

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร 

58

5510811010

Natthawut Promtara

ผ่าน

59

5520811002

Methini Phon-ek

ผ่าน

60

5520811003

Naphatchanan Kingsakun

ผ่าน

61

5520811007

Supatra Boonbrob

ผ่าน

62

5520811010

Anchida Tipparat

ผ่าน

63

5520811011

Sorawat Nakmanee

ผ่าน

64

5520815010

กุลวดี บุญจำเริญ

ผ่าน

65

5520815011

ศศิวรรณ อินทรสกุล

ไม่ผ่าน

66

5520815013

การะเกด อินทะโชติ

ไม่ผ่าน

67

5520815014

สิริวาริน ณรงค์พันธ์

ผ่าน

68

5520815016

ณัฐชนัญ ทิพย์สกุลจินดา นิวแฮม

ไม่ผ่าน

69

5520815017

ขวัญเกล้า ศรีโสภา

ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

70

5511711004

กิรฐากร บุญรอด

ผ่าน

71

5511711012

ลิขิต คงเดชา

ผ่าน

72

5521711001

ธนะภูมิ วัฒนพงษ์ปรีชา

ผ่าน

73

5521711009

ณัฐกาญจ์ ทรัพย์แก้ว

ไม่ผ่าน

74

5521711010

ศศิพร ดิลกดำเกิง

ผ่าน

75

5521711014

ศตกมล ภู่เปลื้อง

ผ่าน

76

5521711016

จุฑารัตน์ ตระกูลไตรพฤกษ์

ผ่าน

77

5431711014

ยุพิน อุ่นแก้ว

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

78

5521811001

ภัททิรา อุตตรนคร

ผ่าน

79

5521811002

เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์

ไม่ผ่าน

80

5521811003

กนกพร ดิษริยะกุล

ผ่าน

81

5521811004

ภัทรพล เกยูรวงศ์

ผ่าน

82

5521811006

ชณาพัฒ เอกวัฒน์

ผ่าน

83

5521811007

กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์

ผ่าน

84

5521811008

สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง

ผ่าน

85

5521811009

ชุลีพร ธานีรัตน์

ผ่าน

86

5521811011

พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน

ผ่าน

87

5521811012

ดารายา บัวทอง

ผ่าน

88

5521811015

เอกราช ดีเลิศ

ผ่าน

89

5611811001

อัครเพชร นทีรัยไทวะ

ผ่าน

90

5611811002

ปาจรีย์ เชาวน์ศิริ

ไม่ผ่าน

91

5611811003

รัตประภา เหมจินดา

ผ่าน

92

5611811004

ณัฐชุดา ตันเจริญ

ผ่าน

93

5611811006

วาสิฏฐี ศรีติรัตน์

ผ่าน

94

5611811007

ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์

ผ่าน

95

5611811008

ประกาศิต รักษาแก้ว

ผ่าน

96

5611811010

ศศิกานต์ ศรีสุข

ผ่าน

97

5611811011

รสสุคนธ์ สกุลเมตตา

ผ่าน

98

5611811012

วรรษมน อินทรสกุล

ผ่าน

99

5611811013

อนิรุทธ์ จารึกธรรม

ไม่ผ่าน

100

5611811014

เยาวลักษณ์ ทับทิมทอง

ผ่าน

101

5611811015

กุลฤดี นุ่มทอง

ผ่าน

102

5611811016

ชนาภา เลิศวุฒิวงศา

ผ่าน

103

5611811018

พลชา เลิศศิริมิตร

ผ่าน

104

5611811021

ชโรฌา กนกประจักษ์

ผ่าน

105

5611811022

ปริณวุฒิ สนธิรักษ์

ผ่าน

106

5611811023

โสรดา ศรีสายสุข

ไม่ผ่าน

107

5611811024

ดวงกมล ชื่นจิตร

ผ่าน

108

5611811025

ศุภกร จูฑะพล

ผ่าน

109

5611811026

โชธร ศิริศากาวร

ผ่าน

110

5611811029

ปิยะฉัตร วัฒนพานิช

ผ่าน

111

5611811030

คริษฐ์ ลิ้มตระกูล

ผ่าน

112

5611811031

นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

ผ่าน

113

5621811006

กฤตยา เอกฉมานนท์

ผ่าน

114

5621811018

ชนิษฐา สกลปิยะวงศ์

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์ 

115

5411911008

พนิดา พูลสวัสดิ์

ผ่าน

116

5411911034

ภิรมย์พร ไชยยนต์

ผ่าน

117

5511911011

คทาวุธ คเวสกธมฺโม (เพ็งที)

ผ่าน

118

5511911027

นาฎอนงค์ ขำเจริญ

ผ่าน

119

5511911034

ธนพนา วิศรุตวงศ์

ผ่าน

120

5511911035

สิทธิชัย วุฒิศักดิ์

ผ่าน

121

5611911007

ธัญธิดา รัตนวิเชียร

ผ่าน

122

5611911009

หทัยชนก สุกใส

ผ่าน

123

5611911014

ปุณณภา ณ ถลาง

ไม่ผ่าน

124

5611911018

ธนาพร ก้องวโรดม

ไม่ผ่าน

125

5611911019

จริยาภรณ์ พงษ์รื่น

ผ่าน

126

5611911024

สมัชชัย มุกมุณี

ไม่ผ่าน

127

5611911026

อาลีนา วงศ์นุ้ย

ผ่าน

128

5611911034

บริรักษ์ ฤทธิ์นาคา

ผ่าน

       
Loading...
Loading...