ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2556

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

1

5310111065

ปวริศร์ ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

ไม่ผ่าน

2

5410111025

ศดายุ สตารัตน์

ผ่าน

3

5410112029

เพ็ญพล สังข์แก้ว

ผ่าน

4

5410112030

ณัฎฐยา เรืองศักดิ์ไพบูลย์

ขาดสอบ

5

5410112052

ลักขณา นิลกลัด

ผ่าน

6

5510111004

ชนชล ประสงค์สม

ผ่าน

7

5510111019

จุฑามาศ อินิจา

ผ่าน

8

5510111020

ฝ้ายคำ แก้วอินทร์

ไม่ผ่าน

9

5510111026

แสงอรุณ เรืองวงค์

ไม่ผ่าน

10

5510111027

ธวัชชัย ศรีจันทร์

ไม่ผ่าน

11

5510111049

รักษ์ตระการ ตระการสุข

ผ่าน

12

5510112004

กุลรัตน์ จิรัฐติยางกูร

ผ่าน

13

5510112007

รัชรัฐน์ พัฒนนิรันดร์

ผ่าน

14

5610112019

รติยา อัศวจารุเดช

ผ่าน

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

15

5410312009

พิเชษฎ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ผ่าน

16

5410312012

ธัญสินี สง่าผากุล

ขาดสอบ

17

5410312032

หทัยกาญจน์ ทองคำสุก

ผ่าน

18

5420313001

วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

ผ่าน

19

5420313002

อรนุช โพธิ์งามวงศ์

ผ่าน

20

5420313011

เจริญพล จักรสาร

ผ่าน

21

5420313014

ศุภศิษย์ สิทธเศรษฐ์

ผ่าน

22

5420313015

ศุภเศรษฐ์ สิทธเศรษฐ์

ผ่าน

23

5420313024

รุจิพร วัฒนศิริ

ผ่าน

24

5420313026

จิโรจ รัตนบุรี

ขาดสอบ

25

5420313027

ไปรมา มากมี

ผ่าน

26

5420313032

ศิริวรรณ จิรจารุภัทร

ผ่าน

27

5420313035

เทียนชัย เอกคุณ

ผ่าน

28

5510311002

พิมพ์รัมภา ไวสุริยะ

ผ่าน

29

5510311005

อังสุมารินทร์ เอกวรรณัง

ผ่าน

30

5510311007

สุภาพร คนคล่อง

ผ่าน

31

5510311008

วิชญา วงศ์ ณ ศรี

ผ่าน

32

5510311009

ธงฉัตร ธรรมธร

ผ่าน

33

5510311010

อัครนัย ขวัญอยู่

ผ่าน

34

5510312014

นภัสดล ต้นกัน

ผ่าน

35

5510312021

ปกป้อง ว่องวัฒนเกียรติ

ผ่าน

36

5510312022

อภิราม แก้วอำพุท

ผ่าน

37

5510312025

ธนพล เกียวประเสริฐ

ขาดสอบ

38

5510312039

สมบูรณ์ สุขสอน

ผ่าน

39

5510312048

รัตติยา พิลาวัลย์

ผ่าน

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

40

5420511001

นรากร ทองพืช

ไม่ผ่าน

41

5420511010

ปองรัตน์ สละชีพ

ไม่ผ่าน

42

5510511013

กันยพัชร์ จินายง

ขาดสอบ

43

5520511001

อัญชิกา เกียรติศาสน์

ผ่าน

44

5520511002

ทศพร มิตรวงศ์

ผ่าน

45

5520511004

วงศ์ตระกูล มาเกตุ

ผ่าน

46

5520511006

ธนวดี ยาหมิน

ไม่ผ่าน

47

5520511008

บารมี พานิช

ไม่ผ่าน

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

48

5420611008

อาคร ประมงค์

ผ่าน

49

5420617001

อุไรริษา ปัณณะกิจการ

ผ่าน

50

5420617002

ชินกร อุทิศานนท์

ผ่าน

51

5420617003

สิริเพ็ญ ไทยตรง

ผ่าน

52

5420617004

ธิดารัตน์ จันทร์เกตุ

ผ่าน

53

5420617005

สุฐะภร จันทรา

ผ่าน

54

5510611018

วริษา โอเจริญ

ผ่าน

55

5510617005

ญาณิสา วรนิกุลกิจ

ผ่าน

56

5520611002

ยุทธนา รังสิตานนท์

ผ่าน

57

5520611003

พูนสุข บุญศรีเมือง

ผ่าน

58

5520611004

ณัฐ เรือนแก้ว

ผ่าน

59

5520611005

อนัตตา ก่อเพียรเจริญ

ผ่าน

60

5520611007

ธนัฐยา สร้อยแสงพันธุ์

ผ่าน

61

5520611008

พรหมภัสสร อนันต์โชคปฐมา

ผ่าน

62

5520611009

ณัฏฐิกา หนูสมแก้ว

ผ่าน

63

5520611011

พัชราภรณ์ อินทวงศ์

ผ่าน

64

5520611013

เดชชาติ บัญชาจารุรัตน์

ผ่าน

65

5520611015

วารุณี ศรีคำ

ผ่าน

66

5520611018

วีระ ศักดิ์เจริญ

ผ่าน

67

5520611021

วัชรภรณ์ ไวยุพัทธีย์

ผ่าน

68

5520611022

วิภาวี ทิมกลั่น

ผ่าน

69

5520611024

ณัฐชา แจ่มมั่งคั่ง

ผ่าน

70

5520611026

นิภา วณิชย์กิจมงคล

ผ่าน

71

5520611027

กานต์ ตั้งสัจจพงศ์

ผ่าน

72

5520611029

ยศธนา ชูศรี

ผ่าน

73

5520617001

เพชรรัตน์ ตั้งสหไมตรี

ผ่าน

74

5520617004

วิรยา เผดิมอรรถกิจ

ผ่าน

75

5610611001

ณัชทิวัฏ สายสาระ

ผ่าน

76

5610611002

นงนภัส หวังเจริญกุลชัย

ผ่าน

77

5610611003

ชาลิสา จิตติพันธ์พรณี

ผ่าน

78

5610611004

บริรักษ์ นาให้ผล

ผ่าน

79

5610611006

ธนาภรณ์ โพธิ์พิชัย

ผ่าน

80

5610611011

เกศกมล อมรไชย

ผ่าน

81

5610611012

นริศรา แก้วสมบูรณ์

ผ่าน

82

5610611014

ภัทราพร วรกาญจนานนท์

ผ่าน

83

5610611018

สิริกัลยา เอนกอนันต์

ผ่าน

84

5610611019

ธงไทย ทองดี

ไม่ผ่าน

85

5610617004

พลกฤษณ์ เกษศิลป์

ผ่าน

86

5610617006

นิสา แก้วประดับ

ผ่าน

87

5610617007

คณาวรรณ แย้มจั่น

ผ่าน

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

 

88

5420811002

Norhayatee Awae

ไม่ผ่าน

89

5420812012

ธนชนก รัศมี

ผ่าน

90

5510811001

Jirutchaya Ruttananont

ผ่าน

91

5510811002

Buchro Ameen

ผ่าน

92

5510811004

Kornpan Chomsawat

ไม่ผ่าน

93

5510811008

Hasnee Maduerawae

ผ่าน

94

5510811018

Krongkan Sattayut

ผ่าน

95

5510811021

Matthanee Saisoonthornwatthana

ผ่าน

96

5510811022

Jirada Ueasiriwatthanachai

ผ่าน

97

5510815001

พัฐวิศ งามขำ

ไม่ผ่าน

98

5510815009

ภรณี เกษมทรัพย์

ขาดสอบ

99

5520814007

อมรรัตน์ มะโนบาล

ผ่าน

100

5520814008

เบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

ผ่าน

101

5520814009

อารีวรรณ คำหอมกุล

ผ่าน

102

5520814012

วีรยา บูชา

ผ่าน

103

5520814013

สุดารัตน์ กาญจนพนาสนท์

ผ่าน

104

5520814014

สริษา อุตระ

ไม่ผ่าน

105

5520815005

สุภเชษฐ์ มาสู่สุข

ผ่าน

 106

5610811010

Watoo Attawish

ผ่าน

 

การจัดการการท่องเที่ยว

 

107

5511711004

กิรฐากร  บุญรอด

ไม่ผ่าน

108

5511711009

ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์

ผ่าน

109

5511711010

ศิราณี โพธิ์สุวรรณ

ขาดสอบ

110

5511711012

ลิขิต คงเดชา

ขาดสอบ

111

5511711014

สุรเชษฎ์ อ่ำสั้น

ผ่าน

112

5521711013

ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์

ผ่าน

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

113

5521811003

กนกพร ดิษริยะกุล

ขาดสอบ

114

5521811005

วศิน ประดิษฐศิลป์

ผ่าน

115

5611811018

พลชา เลิศศิริมิตร

ขาดสอบ

 

คณะนิติศาสตร์

 

116

5411911001

สุวิมล อิสริยานนท์

ผ่าน

117

5411911014

ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว

ไม่ผ่าน

118

5411911028

ศันสนีย์ ช้างเปี่ยม

ผ่าน

119

5421911001

กุลธิดา อาธิเจริญสุข

ผ่าน

120

5421911005

กมลชนก บุญถนอม

ผ่าน

121

5421911006

ณรงค์วิช สุนทรเสณี

ผ่าน

122

5421911008

มาลินี วงศ์คำลือ

ไม่ผ่าน

123

5421911012

อัจฉริยาพร ชัยชนะ

ผ่าน

124

5421911013

กรกมล โสตะจินดา

ไม่ผ่าน

125

5421911016

พิรัลยา เทพเดชา

ผ่าน

126

5421911017

เอมอมรา กฤษณะโลม

ผ่าน

127

5421911020

ฐาปนี อิ่มวิเศษ

ไม่ผ่าน

128

5421911025

สรินยา พร้อมพงษ์

ผ่าน

129

5421911027

ธนกฤต กุศลสมบูรณ์

ไม่ผ่าน

130

5421911029

ดวงเดือน ตันติเวชกุล

ไม่ผ่าน

131

5511911016

ฐิติพงศ์ จิรักษา

ไม่ผ่าน

132

5511911023

เอกสิทธิ์ แก้วยอด

ผ่าน

133

5511911030

เดชณรงค์ ดุงแผ้ว

ไม่ผ่าน

134

5511911035

สิทธิชัย วุฒิศักดิ์

ขาดสอบ

135

5511911036

ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต

ผ่าน

136

5521911014

จักรธร สระวาสี

ขาดสอบ

137

5611911015

เมธัส ปัณณะเจริญรักษ์

ผ่าน

scroll back to top

 

Loading...
Loading...