ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2556

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

pdfดาว์นโหลดประกาศ

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

1

5310111065

ปวริศร์  ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

ไม่ผ่าน

2

5510111026

แสงอรุณ  เรืองวงค์

ไม่ผ่าน

3

5510111027

ธวัชชัย  ศรีจันทร์

ผ่าน

4

5510111050

ฉัตติยา  สุรพันธุ์

ผ่าน

5

5510112027

สุภารัตน์  เหมือนท่าไม้

ผ่าน

6

5510112028

ธนาวรรณ  ภู่พฤกษชาติ

ผ่าน

7

5610111007

ณัฐจักร์  ดิฐกุลพิพัฒน์

ผ่าน

8

5610111008

นันท์นลิน  มาถาวร

ผ่าน

9

5610111009

นิภัทร์  จัตตุวัฒนา

ผ่าน

10

5610111010

ปณิธาน  คันธะคง

ผ่าน

11

5610111012

ศราวิน  ชิณวงศ์

ผ่าน

12

5610111019

กานต์รวี  จันทร์บรรจง

ผ่าน

13

5610111021

ชิษณุพงศ์  ปัญญ์ชยธร

ผ่าน

14

5610111026

สาธิตา  บัณฑิตนันทิ

ไม่ผ่าน

15

5610111028

วัชราภรณ์  บุตรหิน

ผ่าน

16

5610111037

ธนาวัฒน์  แสงอาทิตย์

ผ่าน

17

5610111042

ภัณฑิรา  ฉัตรทอง

ผ่าน

18

5610111043

ธนบัตร  เอี่ยมสกุล

ผ่าน

19

5610111047

เบญญา  แสงสาตรา

ผ่าน

20

5610111049

ชวลิต  ไมตรี

ผ่าน

21

5610111050

ปริเยศ  แก้วเศวตพันธุ์

ผ่าน

22

5610112003

เพ็ญภัสสร  ชาติพรหม

ผ่าน

23

5610112009

บารมี  วงศ์อุไร

ผ่าน

24

5610112015

ธนาธิป  เจริญรุ่งรัตน์

ผ่าน

25

5610112030

วีรวัตร  บุณยรังกาญจน์

ผ่าน

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

26

5410312012

ธัญสินี  สง่าผากุล

ขาดสอบ

27

5420312005

ธิดา  ทบวงษ์ศรี

ผ่าน

28

5420312010

สุธาทิพย์  ลิ้นทอง

ผ่าน

29

5420312017

สิริรัตน์  จงจิต

ผ่าน

30

5420312019

สิญาพร  เฉลิมวงศ์วิจิตร

ผ่าน

31

5420313007

วริศร์  กาญจนพิษณุ์

ผ่าน

32

5420313026

จิโรจ  รัตนบุรี

ผ่าน

33

5420313034

ชานัน  เลาหกรรณวนิช

ผ่าน

34

5510312015

ดนัย  ทองเขาอ่อน

ผ่าน

35

5510312023

วีริศ  จารุวัฒนายนต์

ผ่าน

36

5510312025

ธนพล  เกียวประเสริฐ

ผ่าน

37

5510312033

ณรงค์ศักดิ์  บุณวงศ์

ขาดสอบ

38

5620313016

ศุภิสรา  นาโควงษ์

ผ่าน

39

5620313017

ธนาพันธ์  สังข์ขาว

ผ่าน

40

5620313029

พีรพงศ์  บุญมี

ผ่าน

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

41

5320511002

นพพร  ปญญาคุตฺตสิริ (ระรินทร์)

ไม่ผ่าน

42

5420511005

กามีล๊ะ  สาหวี

ผ่าน

43

5420511006

ซุกรีย๊ะห์  หะยีสะอะ

ผ่าน

44

5510511013

กันยพัชร์  จินายง

ผ่าน

45

5520511005

พิมพิสุทธิ์  บัวแก้ว

ผ่าน

46

5520511006

ธนวดี  ยาหมิน

ไม่ผ่าน

47

5520511008

บารมี  พานิช

ผ่าน

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

48

5410611041

เฉลิมชัย  นามบุตร์

ไม่ผ่าน

49

5510611001

รพีภัทร  วชิรปญโญ (เปาวะนา)

ไม่ผ่าน

50

5510611002

เพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ์

ผ่าน

51

5510611004

ศุภกร  อินทรไข่

ผ่าน

52

5510611006

บุณยาพร  นุกูลกิจ

ผ่าน

53

5510611012

วสันต์  พู่สิทธิ์

ผ่าน

54

5510611013

วัลย์สิริ  รอดอนันต์

ผ่าน

55

5510611014

สุมณฑา  สุวรรณธาร

ผ่าน

56

5510611015

นิธิพร  กุลจิราพันธ์

ผ่าน

57

5510611017

ศศิวิมล  สกุลนุ่ม

ผ่าน

58

5510611019

วีระยุทธ  วงศ์รักษา

ผ่าน

59

5510611021

ธนิษฐา  รัตนะ

ผ่าน

60

5510611022

วัชรี  จิตพร้อมเมตตา

ผ่าน

61

5510611023

วรินทรา  วีระเมธี

ผ่าน

62

5510611024

วัศยา  หวังพลายเจริญสุข

ผ่าน

63

5510611025

จิระณัฐ  อายุยืน

ผ่าน

64

5510611026

ปานกมล  ทรัพยสาร

ผ่าน

65

5510611027

พรรณนภา  วีระเดช

ผ่าน

66

5510611028

ธีรภัทร์  รัตนกาญจน์

ผ่าน

67

5510611029

กรพินธุ์  กลั่นเมฆ

ผ่าน

68

5510611032

เพ็ชรไพลิน  มั่นนิธิวรกุล

ผ่าน

69

5510611033

ศนิ  วจะเศาร์

ผ่าน

70

5510611034

ภาธินี  มีเนตรี

ผ่าน

71

5510617001

วรุตม์  อินทวัน

ผ่าน

72

5510617002

นันทิดา  แก้วทอง

ไม่ผ่าน

73

5510617003

พัชรวัฒน์  ธำรงจิรนนท์

ผ่าน

74

5510617004

วาสนา  บุญช่วย

ผ่าน

75

5520617003

ปราชญ์ฐวุฒิ  โนนโพธิ์

ผ่าน

76

5610611007

ชยารพ  เศวตเลข

ผ่าน

77

5610611010

ชุติมา  เลาหพันธุ์สวัสดิ์

ผ่าน

78

5610611023

ปวิธ  แท้เที่ยงเจริญ

ผ่าน

79

5610617001

นันต์ชรี  ปานเคลือบทอง

ผ่าน

80

5610617003

ภูริชัย  แก้วเพ็ง

ผ่าน

81

5610617005

กันยา  หาญมงคลพิพัฒน์

ผ่าน

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

 

82

5420811002

Norhayatee  Awae

ผ่าน

83

5510811003

Asma  Thinkohkaew

ผ่าน

84

5510811004

Kornpan  Chomsawat

ผ่าน

85

5510811007

Pitchapa  Smutradontri

ผ่าน

86

5510811011

Pattapol  Bualombai

ผ่าน

87

5510811015

Apirath  Ngamgamol

ผ่าน

88

5510811016

Pawinee  Tiamkoakgruad

ผ่าน

89

5510811017

Kaapkaew  Suksawad

ผ่าน

90

5510812002

อิษยา  อึ๊งภาดร

ผ่าน

91

5510812003

ขวัญข้าว  นภารัศมี

ผ่าน

92

5510812004

สุทธินี  พ่วงศิริ

ผ่าน

93

5510812005

จามีกรณ์  ศุภาเดชาภรณ์

ผ่าน

94

5510812006

วริศรา  หุนานนทศักดิ์

ผ่าน

95

5510812009

วรรณิตา  อุปพงษ์

ผ่าน

96

5510815001

พัฐวิศ  งามขำ

ผ่าน

97

5510815009

ภรณี  เกษมทรัพย์

ผ่าน

98

5520815001

ภัทรพล  คนอยู่

ผ่าน

99

5520815002

ญาสิริ  ชูกิตติกุล

ผ่าน

100

5520815003

หนึ่งฤทัย  ลาที

ผ่าน

101

5520815004

จินดา  แซ่ตั้ง

ผ่าน

102

5520815006

ธีระพงศ์  คงด้วง

ผ่าน

103

5520815008

อภิรดา  บุญจง

ผ่าน

104

5520815009

ปฐวีกาญจณ์  แก้วไทรขัมน์

ไม่ผ่าน

105

5520815015

วรัญญา  โรงคำ

ผ่าน

106

5520815016

ณัฐชนัญ ทิพย์สกุลจินดา  นิวแฮม

ไม่ผ่าน

107

5520815017

ขวัญเกล้า  ศรีโสภา

ขาดสอบ

108

5610815004

มนัสชัย  อำพลพีรพันธ์

ผ่าน

109

5620816001

ภัทราภรณ์  ฉุนสนิท

ไม่ผ่าน

110

5620816004

ชณัฐกานต์  มาประเสริฐ

ไม่ผ่าน

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 

111

5511711004

กิรฐากร  บุญรอด

ไม่ผ่าน

112

5511711010

ศิราณี  โพธิ์สุวรรณ

ขาดสอบ

113

5511711012

ลิขิต  คงเดชา

ไม่ผ่าน

114

5511711019

กนิษฐา  นักเคน

ไม่ผ่าน

 

คณะนิติศาสตร์

 

115

5421911008

มาลินี  วงศ์คำลือ

ผ่าน

116

5421911020

ฐาปนี  อิ่มวิเศษ

ไม่ผ่าน

117

5421911027

ธนกฤต  กุศลสมบูรณ์

ผ่าน

118

5421911029

ดวงเดือน  ตันติเวชกุล

ไม่ผ่าน

119

5511911009

สิรภัทร  ปิยะเวช

ไม่ผ่าน

120

5511911011

คทาวุธ  คเวสกธมฺโม (เพ็งที)

ไม่ผ่าน

121

5511911025

กนกนันท์  ศรีคชา

ไม่ผ่าน

122

5511911027

นาฎอนงค์  ขำเจริญ

ไม่ผ่าน

123

5511911030

เดชณรงค์  ดุงแผ้ว

ผ่าน

124

5521911008

กมลชนก  มุขศรี

ผ่าน

125

5521911009

กรฐิมา  พัฒนศิลป์

ผ่าน

126

5521911015

ศิริประภา  ปัญญาวงศ์

ผ่าน

127

5521911016

กชพร  ศริตวรรธน์

ผ่าน

128

5521911017

สุวรา  ตาลเหล็ก

ไม่ผ่าน

129

5521911020

วลัยลักษณ์  แก้วสังข์

ผ่าน

130

5621911014

นิสิตา  สุขสถิตย์

ไม่ผ่าน

131

5621911016

ปองภัค  สุริยา

ผ่าน

Loading...
Loading...