รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2563

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ดังนี้

 pdfดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ [.pdf]

 

***สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งว่า ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มทีม “สอบจัดระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2563” ใน Microsoft Teams ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติและทำความเข้าใจในการสอบ จากนั้นนักศึกษาจะถูกนำเข้าห้องสอบย่อยเพื่อรายงานตัวและเริ่มทำข้อสอบตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยการรายงานตัวนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาท่านใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผ่าน Facebook https://www.facebook.com/NIDA.ITC ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สำนักจะแจ้งการนัดหมายวันเวลาเข้าสอบและช่องทางในการเข้าสอบ ให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา (@stu.nida.ac.th) ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เพื่อแจ้งเตือนนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้จากข่าวสอบในเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th) และหากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

pdfดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการสอบ [.pdf]

 สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

 

 

Loading...
Loading...