ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6310112005 นางสาวปวีณนุช  พันธุมาศ ผ่าน
2 6310112001 นางสาวพนิดา  ศุขปราการ ผ่าน
3 6310112007 นางสาวธนวรรณ  กะวะนิช ผ่าน
4 6310112006 นายกิตติพิชญ์  พันธุมาศ ผ่าน
5 6310112003 นางสาวรัชนี  เรียบผา ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
6 6310312010 นางสาวรติพร  ทรงพันธุ์คชสาร ผ่าน
7 6310312012 นางสาวพรหมภินันท์  วัธนไทยนันท์ ผ่าน
8 6120313004 นางสาวพิมพ์นิภา  ทวีธนวิริยา ผ่าน
9 6310312002 นางสาวณัฐกานต์  อินทร์อ่อน ผ่าน
10 6310312011 นางสาวมณฑิตา  เอกคณะ ผ่าน
11 6310312005 นายวัชรกร  ระวิโรจน์ ผ่าน
12 6310312007 นางสาวนฤมล  จันทร์ขุน ผ่าน
13 6310312006 นางสาวสุทธิญาณ  นิติกิจไพบูลย์ ผ่าน
14 6310312009 นางสาวปาณิศา  อักษรดี ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
15 6220511002 นายธนากรณ์  ทำทอง ผ่าน
16 6220511004 Miss Miao  Miao ผ่าน
17 6220511003 Miss Zhou  Ying ไม่ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
18 6210814005 นางสาวสัณหรรณ  นิมมานนท์ ผ่าน
19 6210814004 นายวริทธิ์นันท์  เชษฐชาตรี ผ่าน
20 6120815006 นางสาวชุติกาญจน์  ศิริวงศ์ ผ่าน
21 6210814003 นางสาวชนกนันท์  ชินฉลองพร ผ่าน
22 6210814001 นายกชวัสส์  เหลาโชติ ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
23 6221811004 นางสาวบุญสิตา  บุญช่วย ผ่าน
24 6111811015 นางสาวบุศรา  ชัยชนะ ผ่าน
25 6221811005 นายชนธิป  สุขเจริญ ผ่าน
26 6221811001 นางสาวมินตรา  วิสารทพงศ์ ผ่าน

 

Loading...
Loading...