ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6220313002 นายภูมิ  ตั้งเกษมสัน ผ่าน
2 6120313009 นางสาวปิโยรส  เทียมเมฆ ผ่าน
3 6120313007 นางสาวเพชรดา  ปรารถนาผาติสุข ผ่าน
4 6120313010 นางสาวสุดารัตน์  เจริญโล่ห์ทองดี ผ่าน
5 6210312005 นางสาวกุลจิรา  จีนาภักดิ์ ผ่าน
6 6120313008 นายชาคร  ด้วงแป้น ผ่าน
7 6210311001 Miss Krichkanok  Srimuang ผ่าน
8 6210311002 Mr.Phaphon  Plumwongrot ผ่าน
9 6120313020 นายปรุฬห์  ลออโรจน์วงศ์ ผ่าน
10 6220313007 นางสาวจุติภรณ์  จารุศิริพจน์ ผ่าน
11 6120313006 นายธนัท  ชมอุไร ผ่าน
12 6120313013 นายปัณณธร  เถื่อนถนอม ผ่าน
13 6220313004 นางสาวดีรินทร์  พร้อมพงศทร ผ่าน
14 6220313005 นางสาวญาณภัคสินี  สีหะอำไพ ผ่าน
15 6120313014 นายกฤตภาส  ศรีน้อย ผ่าน
16 6120313011 นายธนวัฒน์  คงสุวรรณ์ ผ่าน
17 6120313018 นายณัฐพล  พฤกษากร ผ่าน
18 6210312003 นางสาวอทิตยา  ฉลาด ผ่าน
19 6120313023 นายอัคคภาคย์  เอกวรานิธิรมย์ ผ่าน
20 6120313017 นางสาวณัฐชยา  สกุลพอง ผ่าน
21 6210312004 นายนลธวัช  อาดำอิส ผ่าน
22 6210312008 นางสาวณัฐกฤดา  เศียรอุ่น ผ่าน
23 6120313016 นางสาวสุวคนธ์  ซ้ายขวา ผ่าน
24 6120313005 นายณพธีร์  ธีระภัทรานนท์ ผ่าน
25 6120313012 นายไกรวิชญ์  อามาตย์เสนา ผ่าน
26 6210312002 นางสาวพลอยไพลิน  นิยมพฤกษ์ ผ่าน
27 6220313006 นางสาวอลิสา  เอี่ยมพินพันธุ์ ผ่าน
28 6210312009 นางสาวประไพพร  พุ่มมูล ผ่าน
29 6120313003 นายศุภพล  ตั้งวิเชียร ผ่าน
30 6120313022 นางสาวสุนิษา  อินทรจันทร์ ผ่าน
31 6120313024 นายปรัชญา  ป้อมเอี่ยม ผ่าน
32 6220313009 นางสาวปิ่นเกล้า  สุขแจ่ม ผ่าน
33 6120313002 นางสาวศันสนีย์  ศรีภิญโญ ผ่าน
34 6220313001 นายวงศพัทธ์  บุญล้ำ ผ่าน
35 6120313001 นายธนันชัย  นิติกิจไพบูลย์ ผ่าน
36 6120313021 นายณัฐภัทร  สุขสบาย ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
37 6120815007 นายเกษมสันต์  แสนธิสา ผ่าน
38 6120815008 นางสาวกวินธิดา  อิ่มเกตุ ผ่าน
Loading...
Loading...