ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6110315003 Mr.Jaroongkiat  Pootirat ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
2 6120511003 นายธนุ  ไปอาสา ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
3 6121711003 นายชยธร  เหล่ารัตนเวช ผ่าน
4 6121711006 นางสาวสิรภัทร  อิ้วสกุล ผ่าน
5 6121711008 นายกรัณย์  วรวิทย์วรรณ ผ่าน
6 6121711007 นางสาวอภิชญา  กล่อมจันทร์ ผ่าน
7 6121711001 นางสาวสุธินี  แปงคำ ผ่าน
8 6121711002 นางสาวฐิตาพร  วงษ์เล็ก ผ่าน
9 6121711005 นางสาวหัทยา  ปรีชา ผ่าน
10 6121711004 นางสาวเหมือนฝัน  ภุมรินทร์ ผ่าน
Loading...
Loading...