ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6210111006 นางสาวชนาพร  วินิชวงศ์ ผ่าน
2 6210111016 นายบุญพิทักษ์  สิงห์สุวรรณ์ ผ่าน
3 6110112003 นางสาวอัซมี  นูร์มะหะหมัด ผ่าน
4 6110112002 นายวริศ  ปฐมฤกษ์สกุล ผ่าน
5 6210111019 นางสาวสุจรรยา  วิกสุวรรณ ผ่าน
6 6210111012 นางสาวปลายฟ้า  ทองดอนพุ่ม ผ่าน
7 6210111020 นางสาวฤทัยชนก  โพธิ์ถึง ไม่ผ่าน
8 6210111017 นางสาวธัญพิชชา  จุลสำอางค์ ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
9 6220312003 นางสาวจุฑารัตน์  ชนไพร ผ่าน
10 6120312008 นางสาวสมิตา  วินิชวงศ์ ผ่าน
11 6220312008 นายรัตนชัย  แซ่โง้ว ผ่าน
12 6220312004 นางสาววราวรรณ์  เชื้อกสิกรรม ผ่าน
13 6220312006 นางสาวปวิษา  จิรนนทกิจ ผ่าน
14 6220312002 นายณัชพล  โถน้อย ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
15 6120511001 นางสาววิภาภรณ์  เครือจันทร์ ผ่าน
16 6120511004 นางสาวรัชนี  มังกร ไม่ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
17 6120815010 นายธนภัทร  อนันตทรัพย์ ผ่าน
18 6120815005 นางสาวไอริณ  ทับทอง ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
19 6111711008 นางสาวเจนนิสตรา  สิริศรีเสริมวงศ์ ผ่าน
20 6111711006 Mr.Nguyenly Tho  Chan ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
21 6221811002 นางสาวณิชกานต์  พุทธิเสาวภาคย์ ผ่าน
22 6111811017 นางสาวพฤกษา  เกียรติเมธา ผ่าน
23 6221811003 นางสาวธนธร  วุฒิมานานนท์ ผ่าน
24 6111811008 นางสาวเสาวภาคย์  รัตนพงศ์ ผ่าน
25 6221811011 นางสาวอลิษา  ดาโอ๊ะ ผ่าน
26 6221811010 นายจิรสิน  ทิพย์ชโยดม ผ่าน
27 6111811020 นางสาวจุฑามาศ  ยมนา ผ่าน
28 6221811006 นางสาวกฤติยาภรณ์  ลงอ่อน ผ่าน
29 6121811007 นายณัฐพล  ประทุมศรีสาคร ผ่าน
30 6121811019 นางสาวชวิศา  เชยจรรยา ผ่าน
31 6221811007 นางสาวศิริลักษณ์  จันทประสพสุข ผ่าน
32 6111811016 นางสาวอริสรา  แป้นปลื้ม ผ่าน
33 6111811010 นางสาววรรณพร  ศิลปศร ผ่าน
34 6211811015 นางสาวอภิชญา  ทิพย์มณเฑียร ไม่ผ่าน
35 6221811001 นางสาวมินตรา  วิสารทพงศ์ ไม่ผ่าน
36 6011811006 นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์ ไม่ผ่าน
       
Loading...
Loading...