รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ดังนี้

 

***อนึ่ง หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาคนใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา โปรดติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3248 

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6301780001    นางสาวอภิชญา  กล่อมจันทร์
2 6301780002    นายชยธร  เหล่ารัตนเวช
3 6301780003    นางสาวหัทยา  ปรีชา
4 6301780004    Mr.Jaroongkiat  Pootirat
5 6301780005    นายกรัณย์  วรวิทย์วรรณ
6 6301780006    นางสาวเหมือนฝัน  ภุมรินทร์
7 6301780007  นางสาวสิรภัทร  อิ้วสกุล
8 6301780008    นางสาวสุธินี  แปงคำ
9 6301780009    นายธนุ  ไปอาสา
10 6301780010    นางสาวฐิตาพร  วงษ์เล็ก
Loading...
Loading...