การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy

ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

 

            เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2652 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา 16.45 น. เวลาสอบ 17.00 – 19.00 น. (สอบด้วยระบบ e-Testing)

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบตามเอกสารแนบ

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...