กำหนดการสอบ ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ตามที่สถาบันได้ออกประกาศ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19) ทำให้กำหนดการสอบ ไม่เป็นไปตามกำหนดเดิมที่ประกาศไว้ นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา สำนักจึงขอประกาศกำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการสอบ ดังต่อไปนี้

๑.การสอบชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy   

เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concepts  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office) 

๒.การสมัครสอบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th

โดยสำนักจะรับสมัคร

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔.วัน  เวลาสอบ  

• ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

• ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓   

นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  ๑๖.๔๕  น.
เวลาสอบ  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.  (สอบด้วยระบบ  e-Testing)

๕.ประกาศผลสอบ

          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th

                • ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

                • ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

            หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบ สำนักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...