ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6210112006 นายสิทธิศักดิ์  ศรีฉันทะมิตร ผ่าน
2 6110111010 นายคาลิส  อับดุลลา ผ่าน
3 6110111014 นายดุสิต  เจเถื่อน ผ่าน
4 6110111013 นางสาวสุทธิพรรณ  แย้มจันทร์ ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
5 6210312010 นางสาวพิมพ์จุฑา  ทองรัตน์ ผ่าน
6 6120312006 นายณัฐพล  สุนทรโชติ ผ่าน
7 6120312007 นางสาวสุภาวรรณ  ลิ้มวิไลกุล ผ่าน
8 6120312018 นางสาวจิราพร  ปานพรม ผ่าน
9 6120312010 นางสาวธนวรรณ  บุทราม ผ่าน
10 6010312008 นายพีรกุล  อดิเรกวัฒนกุล ผ่าน
11 6120312003 นายภูเบศ  ตรีราภี ผ่าน
12 6120312014 นางสาวคริษฐา  ละอองดิลก ผ่าน
13 6120312001 นางสาวกรรณิการ์  กาญจนารายน์ ผ่าน
14 6120312004 นายศิรวัฒน์  สุจริต ผ่าน
15 6120312015 นางสาวนัจนันท์  ศิริอามาตย์ ผ่าน
16 6210312007 นางสาวภัทราภรณ์  โพธิ์สง่า ผ่าน
17 6020313007 นายสวิตต์  สังวาลย์พานิช ผ่าน
18 6120312009 นางสาวปิยะธิดา  บุญเกตุ ผ่าน
19 6020313006 นายพลภัทร  ทองอ่อน ผ่าน
20 6120312005 นายกิตติวัฒน์  สุวรรณลี ผ่าน
21 5810312019 Miss Viphaphone  Senesombath ผ่าน
22 6020313005 นางสาวญาณิภา  ชุมพล ผ่าน
23 6120312002 นางสาวนิรมล  ตั้งตระกาลกูล ผ่าน
24 6020313013 นายจารุวิทย์  ภากรโชติ ผ่าน
25 6020313009 นางสาวชญานุช  ใจแข็ง ผ่าน
26 6120312008 นางสาวสมิตา  วินิชวงศ์ ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
27 5920511002 นางสาวจรัญญา  คงเพชร ผ่าน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
28 6120611001 นางสาวอณัสษร  ฤกษ์อุดม ผ่าน
29 6120611002 นางสาวชุดาภรณ์  สุภาพักตร์ ผ่าน
30 6120611004 นางสาวสุพัตรา  วรวุฒิพุทธพงศ์ ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
31 5821711014 นายณัฐกุล  มากทรัพย์ ผ่าน
32 6111711002 นางสาวภัทรวดี  รังสิมานพ ผ่าน
33 6111711011 นายนันทวัชร  ซื่อตรง ผ่าน
34 5821711019 นางสาวญาณิศา  มิตรโกสุม ผ่าน
35 6111711013 นางสาวชนกสุดา  ชนะกุล ผ่าน
36 6111711005 นายพชร  เอื้อเฟื้อ ผ่าน
37 6111711007 นางสาวณัฐชานันท์  นุ่นมีสี ผ่าน
38 6021711004 นางสาวธารทิพย์  น้อยละมูล ผ่าน
39 6021711007 นางสาวอรอนงค์  ชาสุวรรณ ผ่าน
40 6111711009 นายวริศ  หมัดป้องตัว ผ่าน
41 5821711009 นายธันวา  จาติกวณิช ผ่าน
42 6111711006 Mr.Nguyenly Tho  Chan ไม่ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
43 6021811001 นางสาวจารุมน  เทียนแก้ว ผ่าน
44 6021811010 นางสาวณัฐสินี  กรรโมทาร ผ่าน
45 6021811012 นางสาวศุภร  ศรีสุดดี ผ่าน
46 6021811008 นายกฤตพล  สุธีภัทรกุล ผ่าน
47 6021811013 นางสาวณัฏฐนิตย์  ปกป้อง ผ่าน
48 6021811011 นางสาวศศิภัทร  ส่งสมบุญ ผ่าน
49 6021811015 นางสาวไอยวริญ  ด่านชัย ผ่าน
50 6011811006 นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์ ไม่ผ่าน

 

Loading...
Loading...