รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาคนใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา โปรดติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3248 หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6201710001    นางสาวอณัสษร  ฤกษ์อุดม
2 6201710002    นางสาวบุษยมาศ  รุณวงค์
3 6201710003    นางสาวชนกสุดา  ชนะกุล
4 6201710004    นางสาวชญานุช  ใจแข็ง
5 6201710005    นางสาวจิราพร  ปานพรม
6 6201710006    นางสาวชุดาภรณ์  สุภาพักตร์
7 6201710007    นายดุสิต  เจเถื่อน
8 6201710008    นางสาวจรัญญา  คงเพชร
9 6201710009    นางสาวจารุมน  เทียนแก้ว
10 6201710010    นายจารุวิทย์  ภากรโชติ
11 6201710011    นางสาวกรรณิการ์  กาญจนารายน์
12 6201710012    นางสาวคริษฐา  ละอองดิลก
13 6201710013    นายคาลิส  อับดุลลา
14 6201710014    นายกิตติวัฒน์  สุวรรณลี
15 6201710015    นายกฤตพล  สุธีภัทรกุล
16 6201710016    นายนันทวัชร  ซื่อตรง
17 6201710017    นางสาวณัฐชานันท์  นุ่นมีสี
18 6201710018    นางสาวนัจนันท์  ศิริอามาตย์
19 6201710019    นายณัฐกุล  มากทรัพย์
20 6201710020    นายณัฐพล  สุนทรโชติ
21 6201710021    Mr.Nguyenly Tho  Chan
22 6201710022    นางสาวนิรมล  ตั้งตระกาลกูล
23 6201710023    นางสาวณัฐสินี  กรรโมทาร
24 6201710024    นางสาวณัฏฐนิตย์  ปกป้อง
25 6201710025    นางสาวอรอนงค์  ชาสุวรรณ
26 6201710026    นายพีรกุล  อดิเรกวัฒนกุล
27 6201710027    นางสาวไอยวริญ  ด่านชัย
28 6201710028    นางสาวภัทราภรณ์  โพธิ์สง่า
29 6201710029    นางสาวภัทรวดี  รังสิมานพ
30 6201710030    นายภูเบศ  ตรีราภี
31 6201710031    นางสาวพิมพ์จุฑา  ทองรัตน์
32 6201710032    นางสาวปิยะธิดา  บุญเกตุ
33 6201710033    นายพชร  เอื้อเฟื้อ
34 6201710034    นายพลภัทร  ทองอ่อน
35 6201710035    นางสาวสมิตา  วินิชวงศ์
36 6201710036    นางสาวศศิภัทร  ส่งสมบุญ
37 6201710037    นายสวิตต์  สังวาลย์พานิช
38 6201710038    นายศิรวัฒน์  สุจริต
39 6201710039    นายสิทธิศักดิ์  ศรีฉันทะมิตร
40 6201710040    นางสาวสุพัตรา  วรวุฒิพุทธพงศ์
41 6201710041    นางสาวสุภาวรรณ  ลิ้มวิไลกุล
42 6201710042    นางสาวศุภร  ศรีสุดดี
43 6201710043    นางสาวสุทธิพรรณ  แย้มจันทร์
44 6201710044    นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์
45 6201710045    นางสาวธนวรรณ  บุทราม
46 6201710046    นางสาวธารทิพย์  น้อยละมูล
47 6201710047    นายธันวา  จาติกวณิช
48 6201710048    Miss Viphaphone  Senesombath
49 6201710049    นายวริศ  หมัดป้องตัว
50 6201710050    นางสาวญาณิภา  ชุมพล
51 6201710051    นางสาวญาณิศา  มิตรโกสุม
Loading...
Loading...