ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5920510002 จรัญญา  คงเพชร
2 6021811001 จารุมน  เทียนแก้ว
3 6120312010 ธนวรรณ บุทราม
4 6120312004 ศิรวัฒน์ สุจริต
5 6120312018 จิราพร  ปานพรม
6 6120312006 ณัฐพล  สุนทรโชติ
7 5810312019 Viphaphone Sensombath
8 6021811010 ณัฐสินี  กรรโมทาร
9 6021811008 กฤตพล  สุธีภัทรกุล
10 6021811013 ณัฎฐนิตย์  ปกป้อง 
11 6111711007 ณัฐชานันท์ นุ่นมีสี
12 6111711013 ชนกสุดา  ชนะกุล
13 6021711007 อรอนงค์  ชาสุวรรณ
14 6111711002 ภัทรวดี  รังสิมานพ
15 6120312005 กิตติวัฒน์ สุวรรณลี
16 6021811012 ศุภร  ศรีสุดดี
17 6210312010 พิมพ์จุฑา  ทองรัตน์
18 5821711014 ณัฐกุล มากทรัพย์
19 6120312001 กรรณิการ์ กาญจนารายน์
20 6120312008 สมิตา  วินิชวงศ์
21 6120312007 สุภาวรรณ  ลิ้มวิไลกุล
22 6120312015 นัจนันท์ ศิริอามาตย์
Loading...
Loading...