ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6210111009 นายคมปฐม  บังเกิดธรรม ผ่าน
2 6210111004 นายอภิวัฒน์  รุ่งสาคร ผ่าน
3 6210111022 นายวชิรวิทย์  โพธิ์อุบล ผ่าน
4 6210111014 นางสาวอัญชิสา  เชาวนปรีชา ผ่าน
5 6210112005 นายภูมิ  รัตจินดา ผ่าน
6 6110111002 นางสาวดวงทิพย์  พวงดอกไม้ ผ่าน
7 6210111002 นางสาวสาธิตา  อ่างทอง ผ่าน
8 6210111003 นางสาวชญานิษฐ์  ว่องวรานนท์ ผ่าน
9 6210111027 นายเต็มตะวัน  เกษเพ็ชร์ ผ่าน
10 6210111001 นางสาวธนภรณ์  กลิ่นฟุ้ง ผ่าน
11 6210111008 นายสรสีห์  วรพงษ์ ผ่าน
12 6210112004 นางสาวกุลกานต์  มงคลดีกล้ากุล ผ่าน
13 6210111015 นายอดิศักดิ์  ขันแข็ง ผ่าน
14 6110111006 นางสาวจินตนา  แมลงผึ้ง ผ่าน
15 6210111016 นายบุญพิทักษ์  สิงห์สุวรรณ์ ไม่ผ่าน
16 6210111011 นางสาวกมลณัช  คล้ำชานา ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
17 6110312003 นางสาวนภัสสินี  สงวนสัตย์ ผ่าน
18 6110312009 นางสาวดวงฤดี  สุวรรณไตรย์ ผ่าน
19 6110312005 นายพันธุ์ภูมิ  กานติกูล ผ่าน
20 6120312011 นายธนกร  กวินสังคม ผ่าน
21 6110312002 นายพศุตม์  โงวิวัฒน์ชัย ผ่าน
22 6110312011 นายศุภฤกษ์  จิรามานนท์ ผ่าน
23 6110312004 นายญาณพัฒน์  พจนานุภาพ ผ่าน
24 6110312008 นายปฐวี  หมื่นแจ้ง ผ่าน
25 6110312007 นายอัครฉัตร  พูลสุวรรณ ผ่าน
26 6110312006 นายอรรถพร  เอกนุ่ม ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
27 5920513003 นายต่อสกุล  พุทธพักตร์ ผ่าน
28 6120511002 นางสาวธัชมาศ  สุเวช ผ่าน
29 5920513001 นายวัชระ  สายสมาน ผ่าน
30 5920513006 นายพิเชฐ  สมบัติศิริ ผ่าน
31 5920513002 นายอภิเชษฐ์  ทับเมือง ผ่าน
32 5920511002 นางสาวจรัญญา  คงเพชร ไม่ผ่าน
33 6120511004 นางสาวรัชนี  มังกร ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
34 6110611001 นางสาวสมคิด  บุญสำเร็จ ผ่าน
35 6110611003 นายวธัญญู  หนูสมแก้ว ผ่าน
36 6110611002 นายพงศ์ภัค  ธัญญาบาล ผ่าน
37 6110611004 นางสาวธนัชญา  ประทับทอง ผ่าน
38 6110611005 นางสาวพชรพร  ขวัญเมือง ไม่ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
39 6111711003 นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุญเรือง ผ่าน
40 6111711010 นางสาวพิชาณี  ภารักษา ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
41 6011811003 นางสาวภัทราพร  ภูริวังสกุล ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
42 5821911002 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...