ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผล การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy (กรณีพิเศษ) ดังนี้

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ
๖๐๑๑๗๑๑๐๐๘ นางสาวปนัดดา พุทธบัว ผ่าน
Loading...
Loading...