รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาคนใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา โปรดติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3248 หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6201690001 นายอดิศักดิ์  ขันแข็ง
2 6201690002 นายอัครฉัตร  พูลสุวรรณ
3 6201690003 นางสาวอัญชิสา  เชาวนปรีชา
4 6201690004 นายอภิเชษฐ์  ทับเมือง
5 6201690005 นายอภิวัฒน์  รุ่งสาคร
6 6201690006 นายบุญพิทักษ์  สิงห์สุวรรณ์
7 6201690007 นางสาวชนาพร  วินิชวงศ์
8 6201690008 นางสาวชญานิษฐ์  ว่องวรานนท์
9 6201690009 นางสาวชุติมา  ทองฉิม
10 6201690010 นางสาวดวงฤดี  สุวรรณไตรย์
11 6201690011 นางสาวดวงทิพย์  พวงดอกไม้
12 6201690012 นางสาวจรัญญา  คงเพชร
13 6201690013 นางสาวจินตนา  แมลงผึ้ง
14 6201690014 นางสาวกมลณัช  คล้ำชานา
15 6201690015 นายคมปฐม  บังเกิดธรรม
16 6201690016 นางสาวกุลกานต์  มงคลดีกล้ากุล
17 6201690017 นางสาวนภัสสินี  สงวนสัตย์
18 6201690018 นายพันธุ์ภูมิ  กานติกูล
19 6201690019 นายพศุตม์  โงวิวัฒน์ชัย
20 6201690020 นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุญเรือง
21 6201690021 นางสาวภัทราพร  ภูริวังสกุล
22 6201690022 นายปฐวี  หมื่นแจ้ง
23 6201690023 นางสาวพชรพร  ขวัญเมือง
24 6201690024 นางสาวพิชาณี  ภารักษา
25 6201690025 นายพิเชฐ  สมบัติศิริ
26 6201690026 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม
27 6201690027 นายพงศ์ภัค  ธัญญาบาล
28 6201690028 นายภูมิ  รัตจินดา
29 6201690029 นางสาวรัชนี  มังกร
30 6201690030 นางสาวสาธิตา  อ่างทอง
31 6201690031 นางสาวสมคิด  บุญสำเร็จ
32 6201690032 นายสรสีห์  วรพงษ์
33 6201690033 นายศุภฤกษ์  จิรามานนท์
34 6201690034 นางสาวธนัชญา  ประทับทอง
35 6201690035 นายเต็มตะวัน  เกษเพ็ชร์
36 6201690036 นายธนกร  กวินสังคม
37 6201690037 นางสาวธนภรณ์  กลิ่นฟุ้ง
38 6201690038 นางสาวธัชมาศ  สุเวช
39 6201690039 นายต่อสกุล  พุทธพักตร์
40 6201690040 นายอรรถพร  เอกนุ่ม
41 6201690041 นายวชิรวิทย์  โพธิ์อุบล
42 6201690042 นายวธัญญู  หนูสมแก้ว
43 6201690043 นายวัชระ  สายสมาน
44 6201690044 นายวัชริศ  มณี
45 6201690045 นายญาณพัฒน์  พจนานุภาพ
Loading...
Loading...