ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6120312011 ธนกร  กวินสังคม
2 6120511001 วิภาภรณ์  เครือจันทร์
3 6120511004 รัชนี  มังกร
4 6120511002 ธัชมาศ  สุเวช
5 6120511003 ธนุ   ไปอาสา
6 5920513006 พิเชฐ  สมบัติศิริ
7 6110312008 ปฐวี  หมื่นแจ้ง
8 6119312006 อรรถพร  เอกนุ่ม
9 6110312005 พันธุ์ภูมิ  กานติกูล
10 6110312004 ญาณพัฒน์ พจนานุภาพ
11 6110312002 พศุตม์   โงวิวัฒน์ชัย
12 6110312003 นภัสสินี  สงวนสัตย์
13 6110312007 อัครฉัตร  พูลสุวรรณ
14 6110312011 ศุภฤกษ์ จิรามานนท์
15 6110312009 ดวงฤดี  สุวรรณไตรย์
16 6210111016 บุญพิทักษ์ สิงห์สุวรรณ์
17 6210111004 อภิวัฒน์  รุ่งสาคร
18 6210111015 อดิศักดิ์  ขันแข็ง
19 6210111009 คมปฐม  บังเกิดธรรม
20 6210111008 ว่าที่ ร.ต.สรสีห์  วรพงษ์
21 6210111002 สาธิตา  อ่างทอง
22 6210111014 อัญชิสา  เชาวนปรีชา
23 6210111003 ชญานิษฐ์  ว่องวรานนท์
24 6210111001 ธนภรณ์  กลิ่นฟุ้ง
25 6210111011 กมลณัช  คล้ำชานา
26 6210111027 เต็มตะวัน  เกษเพ็ชร์
27 6210111022 วชิรวิทย์  โพธิ์อุบล
28 6210111006 ชนาพร  วินิชวงศ์
29 6210111026 ญาดาพนิต  ศรีคง
Loading...
Loading...