ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6110111001 นายพิชชานนท์  หุตางกูร ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
2 6020313010 นายจิรภัทร์  วาทีทอง ผ่าน
3 6020313003 นายพันธุ์เทพ  จินาวัฒน์ ผ่าน
4 6020313017 นางสาวณัฐณิชาช์  จันทรางสุวรรณ์ ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
5 6010611001 นายรามณ์  พรรณนาภิวัฒน์ ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
6 6020814003 นางสาวแพรวพัชร  บุณยะพุกกนะ ผ่าน
7 6020815005 นางสาวศรัณยา  พจน์จลองศิลป์ ผ่าน
8 6020814004 นางสาวอิสรีย์  พิมพิมูล ผ่าน
9 6110815003 นางสาวนฤภร  รอดคง ผ่าน
10 6020814002 นางสาวสุชาดา  พัสถาน ผ่าน
11 6110815006 นางสาวณัฐกุล  มีสุข ผ่าน
12 6020815007 นางสาววาลุกา  เหล่าเกื้อ ไม่ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
13 6111711012 นางสาวธันยพร  รัตนาคม ผ่าน
14 6011711007 นายกมล  เกียรติพงษ์ ผ่าน
15 6021711010 นายนฤพนธ์  วงศ์จิตต์ซื่อ ผ่าน
16 5811711005 นางสาวอุณากุล  อภิวนัสบดี ผ่าน
17 6111711004 นางสาวปิยะพร  สุ่มใหญ่ ผ่าน
18 6011711009 นางสาวบุษยมาศ  รุณวงค์ ไม่ผ่าน
19 6011711008 นางสาวปนัดดา  พุทธบัว ไม่ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
20 6021811003 นายพีรวัส  สัตย์ใจเที่ยง ผ่าน
21 6111811003 นายนรังสรรค์  ดำศรี ผ่าน
22 6021811006 นางสาวพัชรพร  กุ้ยบำรุง ผ่าน
23 6021811017 นายฐิติภัทร์  ฤทธิ์จรูญ ผ่าน
24 6121811015 นางสาวกมลชนก  สาระศาลิน ผ่าน
25 6111811006 นายเอกภาคิณ  คำสุวรรณ ผ่าน
26 6121811005 นายปวินท์  เทียนนาวา ผ่าน
27 6021811002 นายสิงหา  ฉวรรณกุล ผ่าน
28 6021811004 นายกิตติ  ศุภากร ผ่าน
29 6021811007 นางสาวปาริชาติ  ยาน้อย ผ่าน
30 6111811019 นายศุภสัณห์  พรประภา ผ่าน
31 6021811018 นางสาวอาจรีย์  ศักดิ์เกษตรกูล ผ่าน
32 6021811009 นางสาวจอมขวัญ  บุญทศ ผ่าน
33 6121811013 นายชลชาติ  ขวัญขจรโรจน์ ผ่าน
34 6121811014 นางสาวณัฐสิมา  นครกัณฑ์ ผ่าน
35 6111811007 นายภคพล  รอบคอบ ผ่าน
36 6111811011 นางสาวศรีสุระ  พงษ์ศักดิ์ชาติ ผ่าน
37 6121811012 นายธนกฤษ  ชัยเบญจกุล ผ่าน
38 6121811011 นางสาวกรสรวง  ตรีโสภณกุล ผ่าน
39 6111811002 นายธนธรณ์  แสงสว่าง ผ่าน
40 6111811018 นางสาวอภัสนันท์  พงษ์พนัส ผ่าน
41 6111811005 นางสาวอรอุษา  บัวบาน ผ่าน
42 6111811012 นายปฐมรัฐ  โพธิ์ทองคำ ผ่าน
43 6121811010 นางสาวณริตา  เต็งเจริญ ผ่าน
44 6111811004 นางสาววิชชญา  มีนะโยธิน ผ่าน
45 6121811009 นางสาวศิรดา  ศิลปาภิสันทน์ ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
46 6121911001 นางสาวหฤทัย  ศิริสาธิตกิจ ผ่าน
47 6121911012 นางสาววีรญา  มะเล็งลอย ผ่าน
48 6121911010 นางสาวสุนิสา  ปองแท้ ไม่ผ่าน
       
Loading...
Loading...