ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผล การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy (กรณีพิเศษ) ดังนี้

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

 
                                                 คณะนิติศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ
๕๙๒๑๙๑๑๐๑๙ นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา   ผ่าน
Loading...
Loading...