รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาคนใดไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา โปรดติดต่อที่สำนักงานเลขานุการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3248 หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6201660001    นางสาวอภัสนันท์  พงษ์พนัส
2 6201660002    นางสาวอาจรีย์  ศักดิ์เกษตรกูล
3 6201660003    นายบิณฑ์  จูมมาระ
4 6201660004    นางสาวบุษยมาศ  รุณวงค์
5 6201660005    นางสาวชวิศา  เชยจรรยา
6 6201660006    นายชลชาติ  ขวัญขจรโรจน์
7 6201660007    นางสาวชลลดา  มาสบดี
8 6201660008    นายเชาวลิต  แหวนเพ็ชร
9 6201660009    นายเอกภาคิณ  คำสุวรรณ
10 6201660010    นางสาวหฤทัย  ศิริสาธิตกิจ
11 6201660011    นางสาวอิสรีย์  พิมพิมูล
12 6201660012    นายจิรภัทร์  วาทีทอง
13 6201660013    นางสาวจอมขวัญ  บุญทศ
14 6201660014    นายกมล  เกียรติพงษ์
15 6201660015    นางสาวกมลชนก  สาระศาลิน
16 6201660016    นายกิตติ  ศุภากร
17 6201660017    นางสาวกรสรวง  ตรีโสภณกุล
18 6201660018    นายนรังสรรค์  ดำศรี
19 6201660019    นางสาวณริตา  เต็งเจริญ
20 6201660020    นายนฤพนธ์  วงศ์จิตต์ซื่อ
21 6201660021    นางสาวนฤภร  รอดคง
22 6201660022    นางสาวณัฐณิชาช์  จันทรางสุวรรณ์
23 6201660023    นางสาวณัฐสิมา  นครกัณฑ์
24 6201660024    นางสาวณัฐกุล  มีสุข
25 6201660025    นายณัฐพล  ประทุมศรีสาคร
26 6201660026    นางสาวอรอุษา  บัวบาน
27 6201660027    นางสาวอุณากุล  อภิวนัสบดี
28 6201660028    นายภคพล  รอบคอบ
29 6201660029    นางสาวปนัดดา  พุทธบัว
30 6201660030    นางสาวปาริชาติ  ยาน้อย
31 6201660031    นายปวินท์  เทียนนาวา
32 6201660032    นายพีรวัส  สัตย์ใจเที่ยง
33 6201660033    นายพันธุ์เทพ  จินาวัฒน์
34 6201660034    นางสาวพัชรพร  กุ้ยบำรุง
35 6201660035    นายพิชชานนท์  หุตางกูร
36 6201660036    นางสาวปิยะพร  สุ่มใหญ่
37 6201660037    นางสาวแพรวพัชร  บุณยะพุกกนะ
38 6201660038    นายปฐมรัฐ  โพธิ์ทองคำ
39 6201660039    นายรามณ์  พรรณนาภิวัฒน์
40 6201660040    นางสาวศรัณยา  พจน์จลองศิลป์
41 6201660041    นายสิงหา  ฉวรรณกุล
42 6201660042    นางสาวศิรดา  ศิลปาภิสันทน์
43 6201660043    นางสาวศรีสุระ  พงษ์ศักดิ์ชาติ
44 6201660044    นางสาวสุชาดา  พัสถาน
45 6201660045    นางสาวสุนิสา  ปองแท้
46 6201660046    นายศุภสัณห์  พรประภา
47 6201660047    นายธนกฤษ  ชัยเบญจกุล
48 6201660048    นายธนธรณ์  แสงสว่าง
49 6201660049    นางสาวธันยพร  รัตนาคม
50 6201660050    นายฐิติภัทร์  ฤทธิ์จรูญ
51 6201660051    นางสาววิชชญา  มีนะโยธิน
52 6201660052    นางสาววาลุกา  เหล่าเกื้อ
53 6201660053    นางสาววีรญา  มะเล็งลอย
Loading...
Loading...