ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6020815007 วาลุกา  เหล่าเกื้อ
2 6021811018 อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล
3 6020814002 สุชาดา  พัสถาน
4 6020814003 แพรวพัชร บุณยะพุกกนะ
5 6020814004 อิสรีย์ พิมพิมูล
6 6021811006 พัชรพร  กุ้ยบำรุง
7 6021811017 ฐิติภัทร์ ฤทธิ์จรูญ
8 6021811009 จอมขวัญ  บุญทศ
9 6021811003 พีรวัส  สัตย์ใจเที่ยง
10 6021811004 กิตติ  ศุภากร
11 6210814006 ธันย์ชนก ภิญโญ
12 6121811019 ชวิศา  เชยจรรยา
13 6121811011 กรสรวง  ตรีโสภณกุล
14 6121811014 ณัฐสิมา  นครกัณฑ์
15 5811711005 อุณากุล อภิวนัสบดีฆีฆี
16 6011711007 กมล  เกียรติพงษ์
17 6020814005 บิณฑ์  จูมมาระ
18 6121811010 ณริตา  เต็งเจริญ
19 6121811015 กมลชนก สาระศาลิน
20 6111811002 ธนธรณ์  แสงสว่าง
21 6111811011 ศรีสุระ  พงษ์ศักดิ์ชาติ 
22 6111811003 นรังสรรค์  ดำศรี
23 6111811006 เอกภาคิณ  คำสุวรรณ
24 6111811012 ปฐมรัฐ  โพธิ์ทองคำ
25 6111811018 อภัสนันท์  พงษ์พนัส
26 6111811005 อรอุษา บัวบาน
27 6111811007 ภคพล  รอบคอบ
28 6111811019 ศุภสันห์ พรประภา
29 6121911001 หฤทัย ศิริสาธิตกิจ
30 6121911010 สุนิสา  ปองแท้
31 6121911013 ภัทริน  นิธิวรการ
32 6020313003 พันธุ์เทพ  จินาวัฒน์
33 6111711012 ธันยพร รัตนาคม
34 6111711004 ปิยะพร สุ่มใหญ่
Loading...
Loading...