ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5920112004 นายอภิชาต  เชาวรินทร์ ผ่าน
2 6110111019 นายสามารถ  สมัครการ ผ่าน
3 6110111001 นายพิชชานนท์  หุตางกูร ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
4 6020313016 นายกิรติ  สระแก้ว ผ่าน
5 6020313019 นายพงศธร  เตชะเลิศกมล ผ่าน
6 6020313023 นางสาวณัฐธิดา  คงนิยม ผ่าน
7 6020313021 นางสาวพสธร  ตั้งธำรงศักดิ์กุล ผ่าน
8 6020313008 นายชัยวัฒน์  เดชชัยวัฒนา ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
9 6020815010 นางสาวศรวณีย์  วรามิตร ผ่าน
10 6020815002 นางสาวชนัญญา  อินทนะ ผ่าน
11 6110815005 Miss Tian  Hai ผ่าน
12 6120815002 นางสาวสุริยา  แสงปรั่ง ผ่าน
13 6020815004 นางสาวพิมพ์ผกา  ไชยโชค ผ่าน
14 6020815008 นางสาวชวิศา  พิศาลวัชรินทร์ ผ่าน
15 6020815011 นางสาววิชญาพร  ลายทอง ผ่าน
16 6020815009 นางสาวอุรุชา  ฉัตรเจริญ ผ่าน
17 6120815004 นางสาวสุชาดา  เทวินภิบาลพันธุ์ ผ่าน
18 6120815003 นางสาวจารุวรรณ  ประสพเนตร ผ่าน
19 6110815004 นายแสนรัก  อภัยสุวรรณ ผ่าน
20 6020815001 นางสาวดาวิสสา  แตงอวบ ผ่าน
21 6110815001 นางสาวเสาวณีย์  กุลจิรัชยา ผ่าน
22 6110815007 นางสาวศิรินทร์ญา  ศรีมุกข์ ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
23 6021711008 นางสาวเลิศวิไล  วรพันธ์พานิช ผ่าน
24 6021711002 นายภราดร  สินเจริญพร ผ่าน
25 6011711013 นางสาวเกษมณี  ไชยเพชร์ ผ่าน
26 6011711008 นางสาวปนัดดา  พุทธบัว ไม่ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
27 6121811018 นางสาวฐิติรัตน์  เจนศิริรัตนากร ผ่าน
28 6121811006 นายชัยวัฒน์  ม่วงทอง ผ่าน
29 6121811008 นางสาวลลิดา  วาระเพียง ผ่าน
30 6121811002 นางสาวชนิดาภา  ทรงม้า ผ่าน
31 6121811017 นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา ผ่าน
32 6121811003 นางสาวสรินทร์พรรณ  ปวเรศวงศ์ ผ่าน
33 6121811004 นางสาวภัทราวดี  หงษ์เอก ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
34 6121911009 นางสาวอภิสรา  โกฏิกุล ผ่าน
35 6121911013 นางสาวภัทริน  นิธิวรการ ผ่าน
36 6121911002 นางสาวรังรอง  ดาราพงษ์ ผ่าน
37 6021911008 นายปัณณธร  นวพรมงคล ผ่าน
38 6121911005 นางสาวพิมลศรี  จองทรัพย์สิน ผ่าน
39 6011911007 นางสาวธิติรส  เจียรบรรจงกิจ ผ่าน
40 6011911011 นายรวิช  ลอศรีชะเลียง ผ่าน
41 6121911004 นางสาวเกศรา  จันทร์วัฒน์ศิริ ผ่าน
42 6011911005 ว่าที่ร้อยตรีกฤษ  กีรติบูรณะ ผ่าน
43 6011911013 นายรัฐภูมิ  เห็นสว่าง ผ่าน
44 6121911008 นายรณชัย  คงไชย ผ่าน
45 6121911014 นางสาวศุภกานต์  ม้วนหนู ผ่าน
46 6121911011 นางสาวนันท์นภัส  สัจจา ผ่าน
47 6121911003 นางสาวธัชยา  ไหมพรหม ผ่าน
48 6121911012 นางสาววีรญา  มะเล็งลอย ไม่ผ่าน
49 6121911001 นางสาวหฤทัย  ศิริสาธิตกิจ ไม่ผ่าน
50 5711911010 นางสาวชุติมา  ทองฉิม ไม่ผ่าน
51 6121911010 นางสาวสุนิสา  ปองแท้ ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...