รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา  2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6201640001 นายอภิชาต  เชาวรินทร์
2 6201640002 นางสาวอภิสรา    โกฏิกุล
3 6201640003 นางสาวอุรุชา    ฉัตรเจริญ
4 6201640004 นายชัยวัฒน์    ม่วงทอง
5 6201640005 นายชัยวัฒน์    เดชชัยวัฒนา
6 6201640006 นางสาวชนัญญา    อินทนะ
7 6201640007 นางสาวชนิดาภา    ทรงม้า
8 6201640008 นางสาวชวิศา    พิศาลวัชรินทร์
9 6201640009 นางสาวชุติมา    ทองฉิม
10 6201640010 นางสาวดาวิสสา    แตงอวบ
11 6201640011 นางสาวหฤทัย    ศิริสาธิตกิจ
12 6201640012 นางสาวจารุวรรณ  ประสพเนตร
13 6201640013 นายจารุวิทย์    ภากรโชติ
14 6201640014 นางสาวจุฬาลักษณ์   ส่งมา
15 6201640015 นางสาวเกษมณี    ไชยเพชร์
16 6201640016 นางสาวเกศรา   จันทร์วัฒน์ศิริ
17 6201640017 นายกิรติ    สระแก้ว
18 6201640018 ว่าที่ร้อยตรีกฤษ    กีรติบูรณะ
19 6201640019 นางสาวลลิดา  วาระเพียง
20 6201640020 นางสาวเลิศวิไล   วรพันธ์พานิช
21 6201640021 นางสาวนันท์นภัส  สัจจา
22 6201640022 นางสาวณัฐธิดา    คงนิยม
23 6201640023 นายปัณณธร    นวพรมงคล
24 6201640024 นางสาวปนัดดา    พุทธบัว
25 6201640025 นายภราดร    สินเจริญพร
26 6201640026 นางสาวพสธร    ตั้งธำรงศักดิ์กุล
27 6201640027 นางสาวภัทริน    นิธิวรการ
28 6201640028 นายพชรธัญ    พุฒซ้อน
29 6201640029 นางสาวภัทราวดี    หงษ์เอก
30 6201640030 นางสาวพิมลศรี    จองทรัพย์สิน
31 6201640031 นางสาวพิมพ์ผกา    ไชยโชค
32 6201640032 นายพิชชานนท์    หุตางกูร
33 6201640033 นายพงศธร    เตชะเลิศกมล
34 6201640034 นางสาวรังรอง    ดาราพงษ์
35 6201640035 นายรามณ์     พรรณนาภิวัฒน์
36 6201640036 นายรัฐภูมิ   เห็นสว่าง
37 6201640037 นายรวิช    ลอศรีชะเลียง
38 6201640038 นายรณชัย   คงไชย
39 6201640039 นายสามารถ   สมัครการ
40 6201640040 นายแสนรัก  อภัยสุวรรณ
41 6201640041 นางสาวเสาวณีย์    กุลจิรัชยา
42 6201640042 นางสาวศรวณีย์    วรามิตร
43 6201640043 นางสาวสรินทร์พรรณ  ปวเรศวงศ์
44 6201640044 นางสาวศิรินทร์ญา   ศรีมุกข์
45 6201640045 นางสาวสุชาดา    เทวินภิบาลพันธุ์
46 6201640046 นางสาวสุนิสา    ปองแท้
47 6201640047 นางสาวศุภกานต์    ม้วนหนู
48 6201640048 นางสาวสุริยา    แสงปรั่ง
49 6201640049 นางสาวธัชยา    ไหมพรหม
50 6201640050 นางสาวฐิติรัตน์    เจนศิริรัตนากร
51 6201640051 นางสาวธิติรส    เจียรบรรจงกิจ
52 6201640052 Miss Tian    Hai
53 6201640053 นางสาววีรญา    มะเล็งลอย
54 6201640054 นางสาววิชญาพร    ลายทอง
Loading...
Loading...