ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6110815004 แสนรัก  อภัยสุวรรณ
2 6110815005 Tian Hai
3 6110815001 เสาวณีย์ กุลจิรัชยา
4 6110815003 นฤภร รอดคง
5 6110815006 ณัฐกุล  มีสุข
6 6110815007 ศิริทร์ญา  ศรีมุกข์
7 6110815002 เชาวลิต  แหวนเพ็ชร
8 6121911013 ภัทริน  นิธิวรการ
9 6121911001 หฤทัย  ศิริสาธิตกิจ
10 6121911010 สุนิสา  ปองแท้
11 6121911009 อภิสรา  โกฏิกุล
12 6121911002 รังรอง  ดาราพงษ์
13 6121911005 พิมลศร จองทรัพย์สิน
14 6121911012 วีรญา  มะเล็งลอย
15 6121911011 นันท์นภัส  สัจจา
16 6121911004 เกศรา จันทร์วัฒน์ศิริ
17 6121911008 รณชัย  คงไชย
18 6121911014 ศุภกานต์  ม้วนหนู
19 6121911003 ธัชยา ไหมพรหม
20 6121811008 ลลิดา  วาระเพียร
21 6121811018 ฐิติรัตน์  เจนศิริรัตนากร
22 6121811017 จุฬาลักษณ์ ส่งมา
23 6121811004 ภัทราวดี  หงษ์เอก
24 6110111019 สามารถ  สมัครการ
25 6021711008 เลิศวิไล วรพันธ์พานิช
26 6021711002 ภราดร สินเจริญพร

 

 

Loading...
Loading...