ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผล การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy (กรณีพิเศษ) ดังนี้

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ
๕๙๒๑๘๑๑๐๐๖ นางสาวธิดารัตน์ สืบบุก ผ่าน
                                                 คณะนิติศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ
๕๙๒๑๙๑๑๐๐๙ นางสาวจิตภักดี เจริญช่าง ผ่าน
Loading...
Loading...