ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6010111009 นายการัน  จันมัสตมณี ผ่าน
2 6010111002 นายอภิวัฒน์  กลับสุข ผ่าน
3 6110111008 นางสาวสุจิรา  เนื่องชมภู ผ่าน
4 6110112004 นางสาวกิตติยา  มลิวัลย์ ผ่าน
5 6110111001 นายพิชชานนท์  หุตางกูร ไม่ผ่าน
6 6110111002 นางสาวดวงทิพย์  พวงดอกไม้ ไม่ผ่าน
7 6110112001 นายสามารถ  สมัครการ ไม่ผ่าน
8 6110111006 นางสาวจินตนา  แมลงผึ้ง ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
9 6010312009 นายอภิวิชญ์  พงษ์ศรี ผ่าน
10 5920313001 นายวีรวิชญ์  วงศ์วุฒิเจริญ ผ่าน
11 6010312002 นายคณพศ  วิจารา ผ่าน
12 5920313016 นายกฤติน  อรรถพฤกษ์ ผ่าน
13 5910312013 นายเอนก  นรารติกุล ผ่าน
14 6010312004 นางสาวกานต์ชนก  ไทรบุรี ผ่าน
15 5920313012 นายอดิศักดิ์  ไตรรัตน์ ผ่าน
16 6010312003 นางสาวมนัชยา  เด่นดำรงกุล ผ่าน
17 6010312001 นางสาวขนิษฐา  ลิขิตแสงเจริญ ผ่าน
18 5910312017 นางสาวอธิฐาน  ไวแสน ไม่ผ่าน
19 5910312016 นางสาวอนุตรา  ไวแสน ไม่ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
20 6120815001 นางสาวขวัญกมล  ศรีทอง ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
21 5911711005 นางสาวสมญกรณ์  หล้าสุวงษ์ ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
22 5921811002 นายพศิน  เหล่าแสงธรรม ผ่าน
23 5821811007 นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น ผ่าน
24 5921811006 นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก ไม่ผ่าน
25 6011811006 นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์ ไม่ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
26 5921911009 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง ไม่ผ่าน
27 5921911019 นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา ไม่ผ่าน
       
Loading...
Loading...