ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผล การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy (กรณีพิเศษ) ดังนี้
 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5820311004 Mr.Khammeung Vilasone ผ่าน
       

 

Loading...
Loading...