ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6110111001   พิชชานนท์  หุตางกูร
2 6010312002   คณพศ วิจารา 
3 6010312004   กานต์ชนก ไทรบุรี
4 6010312009   อภิวิชญ์  พงษ์ศรี
5 5910312016   อนุตรา  ไวแสน
6 5910312017   อธิฐาน  ไวแสน
7 6120815001   ขวัญกมล ศรีทอง
8 5921911009   จิตภักดี เจริญช่าง
Loading...
Loading...