รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
     
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6101600001    นายอดิศักดิ์  ไตรรัตน์
2 6101600002    นายเอนก  นรารติกุล
3 6101600003    นางสาวอนุตรา  ไวแสน
4 6101600004    นายอภิวัฒน์  กลับสุข
5 6101600005    นายอภิวิชญ์  พงษ์ศรี
6 6101600006    นางสาวอธิฐาน  ไวแสน
7 6101600007    นางสาวดวงทิพย์  พวงดอกไม้
8 6101600008    นางสาวจินตนา  แมลงผึ้ง
9 6101600009    นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
10 6101600010    นายกมล  เกียรติพงษ์
11 6101600011    นายคณพศ  วิจารา
12 6101600012    นางสาวกานต์ชนก  ไทรบุรี
13 6101600013    นางสาวขนิษฐา  ลิขิตแสงเจริญ
14 6101600014    นายการัน  จันมัสตมณี
15 6101600015    นางสาวกิตติยา  มลิวัลย์
16 6101600016    นายกฤติน  อรรถพฤกษ์
17 6101600017    นางสาวขวัญกมล  ศรีทอง
18 6101600018    นางสาวมนัชยา  เด่นดำรงกุล
19 6101600019    นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา
20 6101600020    นายพศิน  เหล่าแสงธรรม
21 6101600021    นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น
22 6101600022    นายพิชชานนท์  หุตางกูร
23 6101600023    นายสามารถ  สมัครการ
24 6101600024    นางสาวสมญกรณ์  หล้าสุวงษ์
25 6101600025    นางสาวสุจิรา  เนื่องชมภู
26 6101600026    นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์
27 6101600027    นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก
28 6101600028    นายวีรวิชญ์  วงศ์วุฒิเจริญ
Loading...
Loading...