ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5920112005 นางสาวอลิสา  ทิพย์ไกรลาศ ผ่าน
2 5920112006 นางสาวสรญา  สุทธิแพทย์ ผ่าน
3 6110111007 นายกิตติพศ  บุตรเมืองปัก ผ่าน
4 6110111012 นายพิทยุตม์  วิเศษศิริ ผ่าน
5 5920112002 นางสาวลลิตวดี  กองคำ ผ่าน
6 6110112005 นางสาวกรกนก  รัตน์ประสาทพร ผ่าน
7 6110111003 นางสาวเบญจวรรณ  สนิทพจน์ ผ่าน
8 6110112007 นายชินณลักษณ์  แผนสง่า ผ่าน
9 5920112003 นางสาวปวริศา  แจ้งการ ผ่าน
10 6110112003 นางสาวอัซมี  นูร์มะหะหมัด ไม่ผ่าน
11 6110112004 นางสาวกิตติยา  มลิวัลย์ ไม่ผ่าน
12 6110111016 นางสาวอัมพิกา  เบ้าพรม ไม่ผ่าน
13 6010111002 นายอภิวัฒน์  กลับสุข ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
14 6020313020 นายวรโชติ  ไชยเกษมสันต์ ผ่าน
15 5910312011 นายนิธิพัทธ์  สุวรรณคำ ผ่าน
16 6020313001 นายวงศ์ตะวัน  อุทุมรัตน์ ผ่าน
17 5710313001 นายบุรินทร์  กำจัดภัย ผ่าน
18 6010311004 Miss Netnapit  Rittisorn ผ่าน
19 6020313018 นายจิรวัฒน์  ดวงธนู ผ่าน
20 5910312003 นายปราชญ์  บุญคง ผ่าน
21 6020313004 นางสาวนวพร  วีระอาชากุล ผ่าน
22 6020313015 นางสาวลภัสรดา  รัตน์ธนดล ผ่าน
23 6020313022 นางสาวอัจจนา  ม่วงสุข ผ่าน
24 6020313011 นางสาววชิรารัตน์  อุดมศักดิ์ ผ่าน
25 6010312007 นางสาวปภธนสร  บำรุงสาลี ผ่าน
26 6010311001 Mr.Suthus  Artmitt ผ่าน
27 6020313021 นางสาวพสธร  ตั้งธำรงศักดิ์กุล ไม่ผ่าน
28 5910312016 นางสาวอนุตรา  ไวแสน ไม่ผ่าน
29 5910312017 นางสาวอธิฐาน  ไวแสน ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
30 6110513003 นายวุฒิรักษ์  แพงตาแก้ว ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
31 6010611007 นางสาวณัฐรดา  บัวเลี้ยง ผ่าน
32 6020613001 นางสาวปภาวี  เกษสุวรรณ ผ่าน
33 6010611005 นางสาวสุภาณี  เขียวสม ผ่าน
34 6020613002 นางสาวณัฐนรี  ทับทัง ผ่าน
35 6010612001 นางสาวนุชทยา  ธรรมวิริยะวงศ์ ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
36 6010815007 นางสาวรำไพรดา  ศิลาสวรรค์ ผ่าน
37 6010815001 นางสาวภาวิดา  โกมลกนก ผ่าน
38 6010815004 นายศักดิ์สิทธิ์  เลาหวรวุฒิกุล ผ่าน
39 6010815003 นางสาวฟาดีญาร์  อาดำ ผ่าน
40 6010815002 นางสาวสิริลักษณ์  ชัยสิทธิ์วรกุล ผ่าน
41 6010815009 นายเศวตชาติ  สิงหเลิศ ผ่าน
42 6010815010 นางสาวพัชรธิดา  สิงหเลิศ ผ่าน
43 6010815005 นางสาวพัชราพร  ศรีสวัสดิ์ ผ่าน
44 6010815006 นางสาวสุพิชญา  โพธิปัตชา ผ่าน
45 5920815009 นางสาวนาดีรา  ปิ่นทอง ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
46 5821711006 นางสาวกิ่งกาญจน์  สินทรัพย์ ผ่าน
47 6011711003 นายสุทธิพร  บุญชุม ผ่าน
48 5821711003 นางสาวณัฐนิช  ใจแสน ผ่าน
49 6011711008 นางสาวปนัดดา  พุทธบัว ไม่ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
50 6011811010 นางสาวชัญญรัชต์  บ่อคำ ผ่าน
51 6011811024 นางสาวสกาวรัตน์  กิจปิลันธ์กรกุล ผ่าน
52 6011811022 นางสาวชัชรี  ทัตติพงศ์ ผ่าน
53 6021811014 นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์ ผ่าน
54 6011811023 นายสุรชัย  ศรีนรจันทร์ ผ่าน
55 5921811006 นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก ไม่ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
56 6011911006 นางสาวจุฬาลักษณ์  หาญนาวี ผ่าน
57 5821911027 นายภราดร  เทพสุภา ผ่าน
58 6011911002 นางสาวนิกสมหญิง  อิสเฮาะ ผ่าน
59 5921911005 นายภานุพงศ์  พงษาชัย ผ่าน
60 5921911020 นางสาวศดานันท์  คงอินทร์ ผ่าน
61 5721911009 นายพลกฤต  มณีพร ผ่าน
62 6011911012 นางสาวขวัญเรือน  ลีโคกกลาง ผ่าน
63 5921911019 นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา ไม่ผ่าน
64 5621911013 พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ ) ไม่ผ่าน

 

Loading...
Loading...