ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6021811014 ดวงใจ  ไพโรจน์
2 6021711009 พรไพรินทร์  ธนศรีสุวรรณ
3 6110111003 เบญจวรรณ  สนิทพจน์
4 6010815010 พัชรธิดา สิงหเลิศ
5 6010815009 เศวตชาติ สิงหเลิศ
6 6010815007 รำไพรดา  ศิลาสวรรค์
7 6010815006 สุพิชญา  โพธิปัตชา
8 6010815005 พัชราพร  ศรีสวัสดิ์
9 6010815004 ศักดิ์สิทธิ์  เลาหวรวุฒิกุล
10 6010815003 ฟาดีญาร์  อาดำ
11 6010815002 สิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์วรกุล
12 6010815001 ภาวิดา  โกมลกนก
13 6110111012 พิทยุตม์  วิเศษศิริ
14 5910312003 ปราชญ์  บุญคง
15 6010611005 สุภาณี  เขียวสม
16 5721911009 พลกฤต  มณีพร
17 6110112004 กิตติยา  มลิวัลย์
18 6110112003 อัซมี  นูร์มะหะหมัด
19 5921911009 จิตภักดี  เจริญช่าง
20 6110312007 อัครฉัตร พูลสุวรรณ
21 6110112006 ศิริวรรณ  รัตนประธีป
22 5921911020 ศดานันท์ คงอินทร์
23 5921911019 ปนัสญา ปุณวัฒนา
24 5621911013 พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )
25 5921911005 ภานุพงศ์  พงษาชัย
26 6011811024 สกาวรัตน์ กิจปิสันธ์กรกุล
27 5921811006 ธิดารัตน์  สืบบุก
28 6010612001 นุชทยา  ธรรมวิริยะวงศ์
29 6110111007 กิตติพศ  บุตรเมืองปก
30 6020613001 ปภาวี  เกษสุวรรณ
31 5920815009 นาดีรา  ปิ่นทอง
32 6020613002 ณัฐนรี ทับทัง
33 6010611007 ณัฐรดา  บัวเลี้ยง
34 5821911027 ภราดร  เทพสุภา
35 6011911002 นิกสมหญิง  อิสเฮาะ
36 6110112001 สามารถ สมัครการ 
Loading...
Loading...