รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1.      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
     
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6101580001    นายอดิศักดิ์  ไตรรัตน์
2 6101580002    นายอัครฉัตร  พูลสุวรรณ
3 6101580003    นางสาวอลิสา  ทิพย์ไกรลาศ
4 6101580004    นางสาวอัมพิกา  เบ้าพรม
5 6101580005    นางสาวอนุตรา  ไวแสน
6 6101580006    นางสาวอภิญญา  พิชญ์ประเสริฐ
7 6101580007    นายอภิวัฒน์  กลับสุข
8 6101580008    นางสาวอัซมี  นูร์มะหะหมัด
9 6101580009    นางสาวชัญญรัชต์  บ่อคำ
10 6101580010    นางสาวอธิฐาน  ไวแสน
11 6101580011    นางสาวอัจจนา  ม่วงสุข
12 6101580012    นางสาวเบญจวรรณ  สนิทพจน์
13 6101580013    นายบุรินทร์  กำจัดภัย
14 6101580014    นางสาวชัชรี  ทัตติพงศ์
15 6101580015    นายชินณลักษณ์  แผนสง่า
16 6101580016    นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์
17 6101580017    นางสาวฟาดีญาร์  อาดำ
18 6101580018    นายจิรวัฒน์  ดวงธนู
19 6101580019    นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
20 6101580020    นางสาวจุฬาลักษณ์  หาญนาวี
21 6101580021    นางสาวขวัญเรือน  ลีโคกกลาง
22 6101580022    นางสาวกิ่งกาญจน์  สินทรัพย์
23 6101580023    นายกิตติพศ  บุตรเมืองปัก
24 6101580024    นางสาวกิตติยา  มลิวัลย์
25 6101580025    นางสาวกรกนก  รัตน์ประสาทพร
26 6101580026    นางสาวลลิตวดี  กองคำ
27 6101580027    นางสาวลภัสรดา  รัตน์ธนดล
28 6101580028    นางสาวนาดีรา  ปิ่นทอง
29 6101580029    นางสาวณัฐนรี  ทับทัง
30 6101580030    นางสาวณัฐรดา  บัวเลี้ยง
31 6101580031    นายณัฐกุล  มากทรัพย์
32 6101580032    นางสาวณัฐนิช  ใจแสน
33 6101580033    นางสาวนวพร  วีระอาชากุล
34 6101580034    Miss Netnapit  Rittisorn
35 6101580035    นางสาวนิกสมหญิง  อิสเฮาะ
36 6101580036    นายนิธิพัทธ์  สุวรรณคำ
37 6101580037    นางสาวนุชทยา  ธรรมวิริยะวงศ์
38 6101580038    นางสาวอุณากุล  อภิวนัสบดี
39 6101580039    นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา
40 6101580040    นางสาวปนัดดา  พุทธบัว
41 6101580041    นางสาวปภาวี  เกษสุวรรณ
42 6101580042    นางสาวปภธนสร  บำรุงสาลี
43 6101580043    นายภราดร  เทพสุภา
44 6101580044    นางสาวพสธร  ตั้งธำรงศักดิ์กุล
45 6101580045    นางสาวพัชราพร  ศรีสวัสดิ์
46 6101580046    นางสาวพัชรธิดา  สิงหเลิศ
47 6101580047    นางสาวปวริศา  แจ้งการ
48 6101580048    นางสาวภาวิดา  โกมลกนก
49 6101580049    นายภานุพงศ์  พงษาชัย
50 6101580050    นายพิทยุตม์  วิเศษศิริ
51 6101580051    นายพลกฤต  มณีพร
52 6101580052    นางสาวพรไพรินทร์  ธนศรีสุวรรณ
53 6101580053    นายปราชญ์  บุญคง
54 6101580054    นางสาวรำไพรดา  ศิลาสวรรค์
55 6101580055    นางสาวศดานันท์  คงอินทร์
56 6101580056    นางสาวสกาวรัตน์  กิจปิลันธ์กรกุล
57 6101580057    นายศักดิ์สิทธิ์  เลาหวรวุฒิกุล
58 6101580058    นายเศวตชาติ  สิงหเลิศ
59 6101580059    พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )
60 6101580060    นางสาวสิริลักษณ์  ชัยสิทธิ์วรกุล
61 6101580061    นางสาวสรญา  สุทธิแพทย์
62 6101580062    นางสาวสุภาณี  เขียวสม
63 6101580063    นางสาวสุพิชญา  โพธิปัตชา
64 6101580064    นายสุรชัย  ศรีนรจันทร์
65 6101580065    Mr.Suthus  Artmitt
66 6101580066    นายสุทธิพร  บุญชุม
67 6101580067    นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก
68 6101580068    นางสาววชิรารัตน์  อุดมศักดิ์
69 6101580069    นายวงศ์ตะวัน  อุทุมรัตน์
70 6101580070    นายวรโชติ  ไชยเกษมสันต์
71 6101580071    นายวุฒิรักษ์  แพงตาแก้ว
Loading...
Loading...