ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910111014 นายวีระวัฒน์  ชายสวัสดิ์ ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
2 5820312008 นางสาวฮาบีบะห์  แตเป๊าะ ผ่าน
3 5920312004 นางสาวสุกานดา  จินดา ผ่าน
4 6010315004 Mr.Khirakon  Phakdi ผ่าน
5 5920312007 นายราชศักย์  บำรุงตระกูล ผ่าน
6 6020315002 Miss Wipawan  Rattanajaroenpaisan ผ่าน
7 5920311005 นางสาวเกวรินทร์  ภู่แสนสอาด ผ่าน
8 5920312013 นางสาวปิยธิดา  ประสมศรี ไม่ผ่าน
9 6020611001 นางสาวพัชรินทร์  เพลินอักษร ผ่าน
10 5920611004 นางสาวอินทิรา  วัฒนานนท์ ผ่าน
11 5510611007 นายธีรวัตร  วุฒิพัฒนานนท์ ผ่าน
12 6020611007 นายศิริวัฒน์  เงินหิรัญ ผ่าน
13 6020611005 นายธนพล  อรรถวัตธีรโชติ ผ่าน
14 6020611004 นางสาวพิมพ์พิชญ์  สมจิตต์ ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
15 5920815005 นางฉัตรเทวี  อรืน ผ่าน
16 5920815008 นางสาวแพรวไพลิน  สินชู ผ่าน
17 5920815002 นายไพศาล  เพ็งสวย ผ่าน
18 5920815003 พระมหาพีรภณ  เครือวาคำ ผ่าน
19 5920815007 นางสาวจุฑามาศ  หนูสุด ผ่าน
20 5920815006 นางสาวรติ  จงเศรษฐี ผ่าน
21 5920815001 นางสาวภูริชญา  สงใย ผ่าน
22 5920815004 นางสาวปนัดดา  ใจดำ ผ่าน
23 6010815008 นายอุทัย  คามวัลย์ ผ่าน
24 5920815009 นางสาวนาดีรา  ปิ่นทอง ไม่ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
25 5921711016 นายกฤติเดช  อนันต์ ผ่าน
26 5921711004 นางสาวนพวรรณ  ศรีประพฤทธิ์ชัย ผ่าน
27 5921711005 นายภีมพิพัฒน์  มโนมัยกุล ผ่าน
28 5921711010 นางสาวปิยวรรณ  บัวเผื่อน ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
29 5921811022 นายสุรเชน  วาณิชเสนี ผ่าน
30 5811811022 นางสาวชื่นนภา  ทองประเสริฐ ผ่าน
31 5921811009 นางสาวปาณิสรา  ขาวงาม ผ่าน
32 5921811013 นางสาวธัญญ์ฐิตา  จิตร์ภิรมย์ ผ่าน
33 5921811024 นางสาววรรษมน  ธารามาศ ผ่าน
34 5921811003 นางสาววารีทิพย์  บุญยอ ผ่าน
35 5921811012 นางสาวสุรัสสา  ลิมปพานนท์ ผ่าน
36 5921811018 นางสาวศิรินันท์  ศรีพระคุณ ผ่าน
37 5821811007 นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น ไม่ผ่าน
38 5921811006 นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก ไม่ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
39 5921911009 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง ไม่ผ่าน
40 5821911002 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...