รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6101540001    นางฉัตรเทวี  อรืน
2 6101540002    นางสาวชื่นนภา  ทองประเสริฐ
3 6101540003    นางสาวฮาบีบะห์  แตเป๊าะ
4 6101540004    นางสาวอินทิรา  วัฒนานนท์
5 6101540005    นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
6 6101540006    นางสาวจุฑามาศ  หนูสุด
7 6101540007    นางสาวเกวรินทร์  ภู่แสนสอาด
8 6101540008    Mr.Khirakon  Phakdi
9 6101540009    นายกฤติเดช  อนันต์
10 6101540010    นางสาวนาดีรา  ปิ่นทอง
11 6101540011    นางสาวนพวรรณ  ศรีประพฤทธิ์ชัย
12 6101540012    นางสาวปนัดดา  ใจดำ
13 6101540013    นางสาวปาณิสรา  ขาวงาม
14 6101540014    นางสาวพัชรินทร์  เพลินอักษร
15 6101540015    นายภีมพิพัฒน์  มโนมัยกุล
14 6101540014    นางสาวพัชรินทร์  เพลินอักษร
15 6101540015    นายภีมพิพัฒน์  มโนมัยกุล
16 6101540016    นายไพศาล  เพ็งสวย
17 6101540017    พระมหาพีรภณ  เครือวาคำ
18 6101540018    นางสาวภูริชญา  สงใย
19 6101540019    นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น
20 6101540020    นางสาวพิมพ์พิชญ์  สมจิตต์
21 6101540021    นางสาวปิยชาติ  นิ่ม
22 6101540022    นางสาวปิยธิดา  ประสมศรี
23 6101540023    นางสาวปิยวรรณ  บัวเผื่อน
24 6101540024    นางสาวแพรวไพลิน  สินชู
25 6101540025    นายราชศักย์  บำรุงตระกูล
26 6101540026    นางสาวรติ  จงเศรษฐี
27 6101540027    นางสาวศิรินันท์  ศรีพระคุณ
28 6101540028    นายศิริวัฒน์  เงินหิรัญ
29 6101540029    นางสาวสุกานดา  จินดา
30 6101540030    นางสาวสุรัสสา  ลิมปพานนท์
31 6101540031    นายสุรเชน  วาณิชเสนี
32 6101540032    นางสาวธัญญ์ฐิตา  จิตร์ภิรมย์
33 6101540033    นายธีรวัตร  วุฒิพัฒนานนท์
34 6101540034    นายธนพล  อรรถวัตธีรโชติ
35 6101540035    นางสาวธิดารัตน์  สืบบุก
36 6101540036    นายอุทัย  คามวัลย์
37 6101540037    นางสาววารีทิพย์  บุญยอ
38 6101540038    นางสาววรรษมน  ธารามาศ
39 6101540039    นายวีระวัฒน์  ชายสวัสดิ์
40 6101540040    Miss Wipawan  Rattanajaroenpaisan

 

 

Loading...
Loading...