ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5920815005 ฉัตรเทวี อรืน
2 5921711005 ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล
3 5921811024 วรรษมน ธารามาศ
4 5921811013 ธัญญ์ฐิตา จิตร์ภิรมย์
5 5921811022 สุรเชน  วาณิชเสนี
6 5921811003 วารีทิพย์ บุญยอ
7 5921811009 ปาณิสรา ขาวงาม
8 5921811012 สุรัสสา ลิมปพานนท์
9 5921911009 จิตภักดี เจริญช่าง
10 5920815003 พระมหาพีรภณ  เครือวาคำ
11 5920815007 จุฑามาศ  หนูสุด
12 5920815006 รติ  จงเศรษฐี
13 6020611001 พัชรินทร์  เพลินอักษร
14 5920815001 ภูริชญา  สงใย
15 5920815002 ไพศาล  เพ็งสวย
16 6020611007 ศิริวัฒน์  เงินหิรัญ
17 6020611005 ธนพล  อรรถวัตธีรโชติ
18 6020611004 พิมพ์พิชญ์  สมจิตต์
19 5920815008 แพรวไพลิน สินชู
20 5820312008 ฮาบีบะห์ แตเป๊าะ
21 5821911002 ปิยชาติ นิ่ม
22 5920815009 นาดีรา ปิ่นทอง
23 5510611007 ธีรวัตร วุฒิพัฒนานนท์
Loading...
Loading...