ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910112002 นางสาวปริตตา  ป้องคำรส ผ่าน
2 5910111004 นายพรชัย  สุขอยู่ ผ่าน
3 5920111002 นายธัญบุตร  อาสิงสมานันท์ ผ่าน
4 6010112002 นายธนวิชญ์  วัฒนเรืองชัย ผ่าน
5 5920111010 นางสาวรัชดาภรณ์  เทพพุทธา ผ่าน
6 6010111004 นางสาวนิอัลยา  สาอุ ผ่าน
7 5920111001 นางสาวสโรชา  ปิติเดชาชัย ผ่าน
8 6010111001 นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมประดิษฐ์ ผ่าน
9 6010112001 Mr.Tinnakor  Kassakabot ผ่าน
10 6010111003 นางสาวกานต์พิชชา  แก้วอ่อน ผ่าน
11 6010111007 พระฉัตรชัย  สังข์ฉาย ผ่าน
12 5920111005 นายณัฐชนน  สวยสำอางค์ ผ่าน
13 5920111011 นายนนทน์กฤตชญ์  กิติ์ตินิยม ผ่าน
14 6010111002 นายอภิวัฒน์  กลับสุข ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
15 5920313010 นายวิสุทธิ์  เกื้อกิตติวงศ์ ผ่าน
16 5920313011 นายภูมิพศ  บุญธรรมจินดา ผ่าน
17 6010311006 Mr.Sathaphon  Noychin ผ่าน
18 5920312015 นางสาวอัฉรา  ศาสนพิทักษ์กุล ผ่าน
19 5920313013 นางสาววลัยพรรณ  แซ่เจ่า ผ่าน
20 5920313006 นายศุภณัฐ  นบนอบ ผ่าน
21 6020313002 นายวัชร  เลิศวิทยาทาน ผ่าน
22 5920312016 นายสมประสงค์  มณีนพรัตน์สุดา ผ่าน
23 5920313020 นางสาวศิริพร  หงษ์คำ ผ่าน
24 5920313015 นายภัทราวุธ  แก้วสถิตย์ ผ่าน
25 5620312002 นายปณิธิ  กสิบาล ผ่าน
26 5920311004 นายเผ่าพันธุ์  แย่งคุณเชาว์ ผ่าน
27 5920312014 นางสาวนภาภรณ์  โพธิ์วงค์ ผ่าน
28 5920311001 นางสาวกัญญารัตน์  บาลโรย ผ่าน
29 5920312006 นางสาวศุภาวรรณ  ภู่งามดี ผ่าน
30 5920313019 นายปุณณัฏฐา  ทรรศนียพงษ์ ผ่าน
31 5920312012 นางสาวณัฐธิดา  ศรีวิเชียร ผ่าน
32 5920312013 นางสาวปิยธิดา  ประสมศรี ไม่ผ่าน
33 5920311005 นางสาวเกวรินทร์  ภู่แสนสอาด ไม่ผ่าน
34 5820311004 Mr.Khammeung  Vilaisone ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
35 6010511003 นางสาวกาญจนา  สินมา ผ่าน
36 5920511004 นางสาวอดิศา  วสวานนท์ ผ่าน
37 6020511004 นางสาววนิดา  นาคีสังข์ ผ่าน
38 6020511001 นางสาวณัฐนันท์  คงยิ่งใหญ่ ผ่าน
39 6020511003 นางสาวปวีณา  โนนศิลา ผ่าน
40 6010511004 นางสาวอามินิลลา  หะยีซอ ผ่าน
41 6020511005 นางสาวปนัดดา  โพธิ์ทอง ผ่าน
42 6010511001 นางสาวปัญญ์ชลี  ท้าวแก้ว ผ่าน
43 6020511002 นายภควัชร  ทองเพิ่ม ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
44 6010611006 นางสาวปราง  เกียรติสูงส่ง ผ่าน
45 6010611002 นางสาวสุปราณี  ยศวัฒนะ ผ่าน
46 6010611008 นางสาวชนิตา  ลัทธิลักขณา ผ่าน
47 6010611003 นายยศนันทน์  สัตย์ธรรม ผ่าน
48 6010611004 นางสาวเมธินุช  พรหมมิตร ผ่าน
49 5910611015 นางสาวกนกพร  สุขแก้ว ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
50 5921711014 นางสาววีนัสรินทร์  ศิริผล ผ่าน
51 5911711008 นายสิริศักดิ์  พลสิมมา ผ่าน
52 5921711018 นางสาวณัชชา  คำลือ ผ่าน
53 5921711006 นายบุณวัทน์  ศรีขวัญ ผ่าน
54 5921711008 นางสาวสรัญพร  สุรวิชัย ผ่าน
55 5921711017 นางสาวจริยา  หุ่นดี ผ่าน
56 6011711021 นายพีระ  ศรีจันทร์งาม ผ่าน
57 5921711002 นางสาวภัทรียา  รัตนมนตกานต์ ผ่าน
58 5921711007 นางสาวณัฐชนก  พงศ์สุทธิยากร ผ่าน
59 5921711011 นางสาวบุษกร  จุลบรรยงค์ ผ่าน
60 5921711009 นางสาวภัคสิริ  เผือกผ่อง ผ่าน
61 5921711015 นายวีระศักดิ์  ยั่งยืน ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
62 5921811015 นายปัณณวิช  สนิทนราทร ผ่าน
63 5921811008 นายอาลี  ปรียากร ผ่าน
64 5921811004 นางสาวชัญญพัชญ์  วงษ์วิวัฒน์ ผ่าน
65 5921811007 นางสาวฐิตารีย์  กาลอม ผ่าน
66 5921811005 นางสาวบัว  มณีวงศ์ทรัพย์ ผ่าน
67 5921811021 นางสาวครองรัตน์  ดุลลาพันธ์ ผ่าน
68 5921811001 นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุคนธ์ ผ่าน
69 5921811010 นางสาวธิดารัตน์  หมวกทอง ผ่าน
70 5921811011 นางสาวอริสา  โสตถิสุข ผ่าน
71 5921811017 นางสาวบุศรัตน์  จันทร์ทะศรี ผ่าน
72 5921811019 นางสาวอาภา  เอกวานิช ผ่าน
73 5921811023 นางสาวณัฐจารี  ปิ่นประภา ผ่าน
74 6011811011 นางสาวฐิติพร  ภักดีวิโรจน์ ผ่าน
75 5921811014 นางสาวกุสุมาลินท์  ปรัยนุ ผ่าน
76 6011811006 นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์ ไม่ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
77 6021911010 นางสาวปัทมา  มัญชุนากร ผ่าน
78 6011911010 นายธีระพล  พิมลกิจรักษ์ ผ่าน
79 5811911009 นายวีรภัทร  ศิวพรรัตน์ ผ่าน
80 6021911001 นางสาวจุฑามาศ  โยธาภิรมย์ ผ่าน
81 5911911016 นายประสพสุข  มิลำเอียง ผ่าน
82 6021911005 นางสาวฉัตรชนก  รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ผ่าน
83 6021911002 นางสาวหทัยชนก  วิถีจรูญ ผ่าน
84 6021911007 นายธีรธัช  เปาะทองคำ ผ่าน
85 6011911003 นายฉัตริน  ศรียะพันธ์ ผ่าน
86 6021911006 นางสาวจิตติมา  จำปาเงิน ผ่าน
87 5821911022 นางสาววิชุตา  มานะ ผ่าน
88 6021911009 นางสาวภัทรศรี  มุสิกไชย ผ่าน
89 5611911035 นายเสรีวัฒน์  ศรีโยหะ ไม่ผ่าน
90 5821911002 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม ไม่ผ่าน
91 5921911009 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...