ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6010611008 ชนิตา  ลัทธิลักขณา
2 6010611006 ปราง  เกียรติสูงส่ง
3 6010611004 เมธินุช  พรหมมิตร
4 6010611003 ยศนันทน์ สัตย์ธรรม
5 6010611002 สุปราณี ยศวัฒนะ
6 5620312002 ปณิธิ กสิบาล
7 5921811013 ธัญญ์ฐิตา จิร์ภิรมย์ 
8 5921811009 ปาณิสรา ขาวงาม
9 5921811012 สุรัสสา  ลิมปพานนท์
10 5921811022 สุรเชน วาณิชเสนี
11 5921811018 ศิรินันท์  ศรีพระคุณ
12 5921811003 วารีทิพย์ บุญยอ
13 5921811024 วรรษมน  ธารามาศ
14 5821911002 ปิยชาติ  นิ่ม
15 5921811001 ณิชาภัทร  ศรีสุคนธ์
16 5921811017 บุศรัตน์ จันทร์ทะศรี
17 5921811021 ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์
18 5921811005 บัว มณีวงศ์ทรัพย์
19 5921811010 ธิดารัตน์  หมวกทอง
20 5921811015 ปัณณวิช  สนิทนราทร
21 5921811019 อาภา  เอกวานิช
22 5921811007 ฐิตารีย์  กาลอม
23 6011811006 ธนวัฒน์ เล็กสุวัฒน์
24 6011811011 ฐิติพร  ภักดีวิโรจน์
25 5921711017 จริยา  หุ่นดี
26 5921711002 ภัทรียา รัตนมนตกานต์
27 5921711007 ณัฐชนก  พงศ์สุทธิยากร
28 5921711009 ภัคสิริ  เผือกผ่อง
29 5921711006 บุณวัทน์  ศรีขวัญ
30 5921711014 วีนัสรินทร์ ศิริผล
31 5921711016 กฤติเดช  อนันต์
32 5921711015 วีระศักดิ์  ยั่งยืน
33 5921811008 อาลี  ปรียากร
34 5921811014 กุสุมาลินท์  ปรัยนุ
35 5921711008 สรัญพร สุรวิชัย
36 5921811023 ณัฐจารี  ปิ่นประภา
37 5920312015 อัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
38 5920312014 นภาภรณ์  โพธิ์วงค์
39 5920312016 สมประสงค์  มณีนพรัตน์สุดา
40 5920312004 สุกานดา  จินดา
41 5921811011 อริสา โสตถิสุข
42 5821911022 วิชุตา  มานะ
43 5811911009 วีรภัทร ศิวพรรัตน์
44 6010111004 นิอัลยา สาอุ
45 6010111003 กานต์พิชชา แก้วอ่อน
46 6010111001 ณัฎฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์
47 5811911009 วีรภัทร ศิวพรรัตน์
48 6010111004 นิอัลยา สาอุ
49 6010111003 กานต์พิชชา แก้วอ่อน
50 6010111001 ณัฎฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์
51 6010511004 อามีนิลลา หะยีซอ
52 6010511003 กาญจนา  สินมา
53 6010511001 ปัญญ์ชลี  ท้าวแก้ว
54 5921811004 ชัญญพัชญ์ วงษ์วิวัฒน์
55 6021911002 หทัยชนก  วิถีจรูญ
56 6021911001 จุฑามาศ  โยธาภิรมย์
57 6021911010 ปัทมา  มัญชุนากร
58 6021911008 ปัณณธร นวพรมงคล
59 6021911007 ธีรธัช  เปาะทองคำ
60 6021911009 ภัทรศรี มุสิกไชย
61 6010112001 Mr.tinnakor Kassakabot
62 6010112002 ธนวิชญ์ วัฒนเรืองชัย
63 6021911005 ฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทิพย์
64 6021911006 จิตติมา  จำปาเงิน
65 5921911009 จิตภักดี เจริญช่าง
Loading...
Loading...